Den nye fylkeskommunereformen hadde de beste intensjoner- demokratisering, oppgaveomfordeling ,effektivisering mm.Beslutninger skulle taes nær der folk bor.

Man nedsatte det såkalte ekspertutvalget for å utrede saken.)NOU 2000:22 Om oppgavefordeling mellom stat, regjering og kommune.

Av rapporten framgår bl.a:

  • Utvalget er enig med flertallet i Stortinget i at oppgavefordelingen må endres for å løse grunnleggende samfunnsutfordringer på en bedre måte enn idag.
  • Det stilles krav til omstilling i næringslivet, innovasjon i offentlig sektor, integrering mm
  • Representativitet, deltakelse og åpenhet er grunnleggende demokratiske verdier som kan styrkes gjennom å flytte oppgaver fra stat til fylkeskommunen.
  • Overføring av oppgaver fra stat til fylkeskommunen vil bidra til at makten fordeles i samfunnet og til at fylkesdemokratiet kan styrkes.
  • De veivalg fylkeskommunen gjør må ha relevans og konsekvenser for innbyggere og næringsliv.

Oppsummert sier ekspertutvalget bl.a:

Regionreform og ny fylkesstruktur legger grunnlaget for en substansiell oppgaveoverføring til fylkeskommunen.

Listen over oppgaver som etter utvalgets oppfatning kunne overflyttes var lang og omfattende. Etter høringsrunden i bla. statlige organer ble den kraftig redusert . Kanskje den viktigste ambisjonen med hele reformen- legge til rette for en betydelig oppgaveomfordeling synes skrinlagt eller utsatt på ubestemt tid.

Regionstrukturen er et kapitel for seg- det er vanskelig å finne en logikk i inndelingen slik det ble. Kommunestrukturen i vår nye fylkeskommune spriker i alle retninger- Vestfold tok byrden med å slå sammen kommuner fra 14 til 6. Telemark valgte å beholde det meste-med en reduksjon fra 18 til 17. Det er ikke vanskelig å se disharmonien.

Ap og SP gikk høyt på banen i valgkampen mht til å løse opp "tvangssammenslutta" fylker. Regjeringen bør stå ved sitt løfte, og fylkeskommunen bør benytte seg av denne muligheten.

Fylkeskommunen har i moderne tid vært et fjernt og kanskje lite populært forvaltningsnivå. I dag framstår det om mulig enda fjernere-og uendelig langt fra prinsippet om å ta beslutninger i nærheten av der folk bor.

Gi oss tid hevdes det- tid til å bevise at modellen har livets rett. To år har gått, men sporene vi ser er dessverre ikke på den positive siden. Endring i skolestrukturen er et eksempel på hva som kan skje når strukturen i to ulike fylker skal samordnes. Fritt skole valg er et annet eksempel på konsekvensene av samordning.

Det demokratiske aspektet blir utydelig- nærhet blir fjernhet for ganske mange. Fylkesdemokratiet blir ikke styrket .De to fylkene passer rett og slett ikke sammen i samme organisasjon- like lite som Viken.

Opp mot 100 mill kr kan bli prislappen ved en oppløsning-en brutto kostnad før fratrekk av løfter om at man skal få dekket hele eller deler av kostnadene. Det er det verdt- prisen og verdien for et aktivt demokrati er langt større enn dette i det lange løp.

Det er ikke for sent å snu- det er en real sak å endre på ting. La Vestfold bli Vestfold og Telemark bli Telemark. De vil begge tjene på et fortsatt samarbeid, men ikke i en felles struktur.