Den 14 februar stemte et flertall i Planutvalget i Larvik kommune for følgende forslag fra Karin Frøyd og Venstre: «Forslag til detaljert reguleringsplan for Sørskogen hyttefelt, gbnr. 4090/1, med tilhørende plandokumenter, avvises og legges ikke ut til offentlig ettersyn og høring.» Tiltakshaver (Hans Gaarder Concept Living AS) har bedt om at denne avvisningen prøves for Larvik kommunestyre, og saken kommer opp til avstemning onsdag 22 mars. Dette er et mulig sluttpunkt i en lang prosess og en intens lokal interessekonflikt rundt arealbruk i et edelløvskogsområde som ligger i tilknytning til friarealene på Mølen. I denne interessekonflikten står vern mot næring, bygging av fritidsboliger står i motsetning til bevaring av skog i et område som er hyppig brukt av turgåere og friluftsinteresserte, som allerede er rimelig tett utbygd, og som huser et naturmangfold som er under stadig sterkere press.

Og hva er det da, mer i detalj, som står på spill her? Den detaljerte planen som flertallet i Planutvalget avviste består av et nytt hyttefelt på 9 store hytter fordelt på tomter med en gjennomsnittlig størrelse på 0,7 mål. Disse er plassert innenfor skogsområdet som har fått plannavnet F15-3 Sørskogen, et areal på i underkant av 10 dekar. Detaljplanen inneholder også ny infrastruktur – en adkomstvei, samt vanntilførsel og kloakkavløp. Tiltakshaver skriver at «planforslaget legger opp til en lavmælt bebyggelse som i svært liten grad eksponerer seg i landskapsbildet», samt at «planforslaget sikrer bevaring av eksisterende vegetasjon, oreskog og enkelttrær». Et syn hyppig fremsatt av utbyggingsinteressene i saken er at hyttefeltet vil innebære en forsiktig fortetning i et allerede etablert hyttefelt. Ingen av disse beskrivelsene er særlig presise siden utbyggingen vil innebære en betydelig fortetning i et område som kun delvis ligger i tilknytning til etablert hyttefelt. Og dessuten, de scenarioer som er presentert for bevaring av vegetasjon er urealistiske fordi all erfaring tilsier at hytteeiere vil ønske, og presse på for å få hogget trær for å slippe inn lys og få utsyn. Særlig gjelder det den delen av området som vender ut mot eksiterende edelløvskog – siden det her vil være et poeng å hogge for å få utsikt mot Helgeroa-fjorden.

Avvisning av utbyggingsplanen er ikke en avvisning av lokal økonomisk utvikling, men som referatet fra Planutvalgsmøtet poengterer; hytteutbyggingsforslaget for Sørskogen «strider mot kommuneplanens hensikt, §1: «Fritidsbebyggelse på naturens premisser, sikre og opprettholde biologisk mangfold, sikre unike karaktertrekk og identitetsskapende landskap og steder.» Med andre ord: Et flertall av politikere i Planutvalget mener at utbyggingsplanen som foreligger kommer i konflikt med viktige prinsipp for bevaring av skog og vern av naturmangfold i et rikt men sårbart område i kystsonen, rett bakenfor 100 m strandsonen.

Det blir fra hold som støtter utbygging hevdet at naturverdiene i F15-3 Sørskogen ikke er betydelige nok for vern. Men det er mye som tyder på at dette er påstander som hviler på for tynt grunnlag. Kartleggingen som tiltakshaver støtter seg på (Rambøll-rapporten) er nok i samsvar med instruks og standarder for naturtypekartlegging. Viktige dimensjoner er likevel ikke godt nok utredet. Særlig ny informasjon i saken underbygger oppfatningen av at naturmangfoldkartleggingen er mangelfull. Men også ‘gammel’ informasjon blir glemt av tiltakshaver – slik som at Rambøll-rapporten fraråder at F15-3 Sørskogen tas inn i arealplanen. Statsforvalteren som overlot håndteringen av denne saken til lokaldemokratiet (les kommunepolitikerne) fraråder gjennom sitt faglige råd at området avsettes til fritidsbebyggelse.

Og i tillegg er det en rekke nye momenter som taler for vern i denne saken. I regi av Miljøverndirektoratet ble det gjennomført en ny naturmangfoldkarlegging i F15-3 Sørskogen ett år etter Rambøll-rapporten (i september 2022). I denne blir naturverdiene oppgradert for området, blant annet på grunn av et gammelt eiketre som indikerer særlig viktig naturmangfold, samt registrering av frisk lågurtedellauvskog av middels verdi. Et nytt bildemateriale frambrakt av Ottar Haugen dokumenterer livskraftig skog med mange store løvtrær (store bjørketrær, eik, svartor, furu og ask) i området F15-3 Sørskogen. Observasjoner av en koloni flaggermus er innrapportert til Statsforvalteren ved to anledninger (hhv. 1.6.22 og 12.12. 22). Flaggermus er fredet i Norge og rundt halvparten av alle arter er rødlistet. Larvik kommune har et selvstendig ansvar for å utrede på en faglig forsvarlig måte de konsekvenser en eventuell hyttebygging kan ha for flaggermus.

Dessuten er det viktig å understreke betydningen Sørskogen har for et mangfold av dyre- og fugleliv. Leder for Mølen Ornitologiske Stasjon, Tom Karlsen, påpeker i en uttalelse 10.11 2022, at «Mølen er en av landets viktigste trekklokaliteter for fugl. (..) En av de viktige stedene i så måte er Nevlungstranda Naturreservat, beliggende i direkte tilknytning til Sørskogen.» Den Ornitologiske stasjonen har ikke gjort noen egen undersøkelse i F15-3 Sørskogen. Gjennom ny informasjon vet vi likevel noe (men langt fra nok) om det rike fuglelivet der. I perioden 29.6–10.8 2022 ble det ved hjelp av den skandinaviske versjonen av Appen Merlin Bird ID, et program for gjenkjenning av fuglelyder, foretatt opptak fra en hytte som er nærmeste nabo til F15-3 Sørskogen. Appen er utarbeidet av Cornell Lab of Ornithology (Cornell University). Det ble i alt gjort 23 opptak, og registrert 34 ulike arter. Fire av disse er registrert i Norsk rødliste for arter. Dette gjelder to arter i kategorien sårbare (gulspurv og grønnfink), og to i kategorien nær truet (trelerke og tyrkerdue). Det har så langt blitt hevdet fra utbyggersiden at det ikke finnes rødlistede arter å ta hensyn til i utbyggingsområdet. En slik påstand bygger på mangelfull informasjon om naturmangfold i F15-3 Sørskogen. Ottar Haugens bildemateriale dokumenterer også dyretråkk i området. Denne dokumentasjonen er i samsvar med observasjoner av vilt (rådyr, hare, rev og grevling) i Sørskogen fra turgåere og hytteeiere. Påstanden om at det ikke er registrert trekkruter for vilt i F15-3 er derfor tvilsom.

Ut fra ny informasjon i saken–informasjon som tiltakshaver ikke forholder seg til–er det nå svært gode grunner for at kommunestyrerepresentantene i Larvik avviser planer om videre utbygging i Sørskogen. I forbindelse med den siste rullerende arealplanen ble opprinnelig 10 områder mellom Nevlunghavn og Mølen spilt inn for utbygging. Dersom Sørskogen F-15-3 bygges ut, er det derfor sannsynlig at de øvrige 9 områdene på ca. 90 dekar blir spilt inn på nytt. Om Larvik kommunestyre derimot avviser planene, vil dette bidra til å bevare viktig kystnær løvskog og verne om naturmangfoldet i sårbare økosystem på Mølen.