Olaf Holm har i dagens ØP-debatt (07.09) skrevet et innlegg til forsvar av sin og kommunestyrets behandling av Sørskogen ved vedtakelse av neste kommuneplan for 2021–2033. Han nevner en del generelle fakta og vurderinger, men hopper elegant og bevisst over det som er kjernen i saken og det som gjør saken så kontroversiell.

Innledningsvis vil jeg si at mitt engasjement for Sørskogen stammer fra at jeg som fastboende innbygger i Nevlunghavn i femti år nå har vært en svært regelmessig bruker av området. Hele året, sommer som vinter er dette et område som gir store naturopplevelser, både i den perioden det var et område for min daglige treningstur og nå «bare» som et turområde.

Før kommunestyrets vedtak av kommuneplanen – arealdelen, ble det innsendt ca. 200 innspill på områder i Larvik kommune som bare gjaldt fritidsbebyggelse. Av disse ble det vedtatt at 143 områder skulle konsekvensutredes, og pga. kapasitetsutfordringer utførte firmaet Rambøll dette. Etter denne utredningen tilrådet kommunedirektøren bare et vesentlig redusert antall områder. Dette var det enkelte partier/kommunepolitikere som ikke var fornøyd med, og de ønsket flere området godkjent for utbygging. Til slutt var det 42 områder som ble godkjent, herav Sørskogen F 15–3. I denne sammenheng ble det fra kommunedirektørens side spesielt frarådet at Sørskogen ble tillatt utbygget, da dette var et område med særlige verdier ut over de lokale. Men helt på slutten av områdegjennomgangen foreslo likevel Olaf Holm at Sørskogen skulle voteres over. Dette var helt i slutten av voteringsfasen, så Sørskogen fikk en helt særskilt votering. Det ble da et 21–20 flertall for utbygging, der ingen av kommunestyrerepresentantene stemte på tvers av sine partier. Det er derfor helt i det ytterste grenseland å kalle dette en forsvarlig, demokratisk behandling av et såpass kontroversielt og sårbart område.

For de som ikke kjenner Sørskogen, dette gjelder også enkelte politikere, er Sørskogen et mikroområde med variert skog-, plante-, fugle- og dyreliv. Området inneholder en del edelløvskog, herunder svartor og ask, dyr som rådyr, hare, rev, og grevling, I tillegg er det svært kort avstand til den ornitologiske stasjonen på Mølen, så fuglelivet er av særlig stor betydning. Sørskogen er et mikroområde i den forstand at det er et innsnevret område mellom sjøen i sør og vest, Mølen i vest, Helgeroa, Holtet, Gubba, samt Omlid Camping i nord, Nevlunghavn og Oddane Sand Camping i øst. Det må særlig nevnes at Mølen, 350 m fra foreslått utbygget område, er en Unesco Geopark. I sommerhalvåret er området utsatt for et stort press og en stor belastning. Larvik er Norges største campingkommune og en av de største hyttekommunene. Det synes derfor utrolig lett å sitte oppe i Lågendalen og forslå ytterligere hyttefortetning sør på Neset.

Holm nevner også at Statsforvalteren har trukket sine innsigelser. Når det er sagt, er det viktig å få fram at Statsforvalteren fortsatt på faglig grunnlag fraråder fritidsbebyggelse på området Sørskogen.

Når det gjelder området Sørskogen var det opprinnelig ti områder som ble spilt inn som forslag for utbygging, til sammen 99,7 daa. Det området som ble godkjent representerer 9,5 da, dvs. ca. 10 %. Utbygger forslår her å bygge 10 hytter. Da kommuneplanen rulleres hvert fjerde år, vil det derfor med stor sikkerhet komme nye innspill på de resterende områder hvis det nå aktuelle området på 9,5 daa blir godkjent. De nye innspill vil komme om ca. to år, da neste kommuneplan vil gjelde fra 2025, og vil kunne bety at ytterligere 90 hytter kan risikeres å bli bygget i en allerede nedbygget Sørskogen. Det vil medføre et uimotståelig press mot politikerne hvis det aktuelle forslaget nå går gjennom. Og det er store penger vi her snakker om, både for grunneiere og utbyggere.

En svært viktig opplysning om Sørskogen som hytteområde er at hytteutbyggingen i praksis stoppet opp midt på 1980-tallet. Etter dette har det bare kommet to hytter, en i 1991 og en i 2016. Så å starte opp hytteutbygging i dette området igjen, vil være et stort overgrep mot natur og klima.