Fredag blir det satt opp gjerder som sperrer av Vestre brygge. Området, som huset blant annet Pakkhuset, vil stenges for all ferdsel. Fortøyning av båter vil heller ikke være tillatt før utbedringstiltak er utført.

Det går fram av en melding fra kommunedirektøren til kommunestyret, som ble sendt ut torsdag.

Bakgrunnen for strakstiltakene er en fersk rapport som slår fast at skadene på kaias fundamentering i enkelte områder er alvorlige.

I begynnelsen av februar kunne ØP fortelle at asfaltdekket ved Vestre brygge har sunket med 20–30 centimeter bare siden i fjor sommer.

Råte- og bruddskader

Rapporten avdekker kritisk slitasje på fundament, trekonstruksjonen på Vestre brygge og tilgrensende områder.

De alvorlige skadene gjelder i all hovedsak kaias indre del, i overgangen mot betongkaia.

– Enkelte trepæler har bruddskader og betydelig tverrsnittsreduksjon. Det er også funnet råte- og bruddskader på hovedbjelker, skriver kommunedirektøren.

Konklusjonen i rapporten lyder slik:

– Trekaien har betydelige skader og mangler med stor betydning for bæreevne, trafikksikkerhet og levetid. Utbedringstiltak er påkrevd hvis kaien fortsatt skal benyttes.

Avventer midlertidige tiltak

Rapporten skisserer mulige midlertidige tiltak, med en kostnad på 7,8 millioner kroner.

– Denne kostnaden dekker kun Vestre brygge. Betonglokket er ikke medregnet her. Det midlertidige tiltaket kan sikre konstruksjonen en levetid på nye 20 år, men det er forbundet med stor usikkerhet da øvrige skader kan avdekkes under utførelse av igangsatte arbeider, fastslås det i meldingen.

Kommunedirektøren anbefaler at eventuelle tiltak i området sees i sammenheng med utviklingen av den planlagte fiskehavna på stedet.

– Når det kommer til økonomiske rammer, vurderer kommunedirektøren ut ifra rapporten at det ikke er hensiktsmessig å bruke penger på området før det er en helhetlig plan for området med et vedtak fra kommunestyret, skriver kommunedirektøren.

Utleie

Rapporten ble bestilt 16. januar 2023 etter kommunestyrets vedtaket om utsettelse av etableringen av fiskehavna for å undersøke tilstanden til Vestre brygge. Utsettelsen ble gjort for å kunne avgjøre fortsatt utleie.

Hva som skjer med serveringsstedene i området til sommeren, er foreløpig ikke kjent.

– Eiendomsavdelingen i Larvik kommune er i tett dialog med eksisterende drivere, og det jobbes også med vurderinger rundt eventuelle alternativer for servering i området til sommeren. Alternativ løsning med bru fra betongkaia til Vestre brygge er ikke lenger aktuelt med bakgrunn i nye funn i rapporten, skriver kommunedirektøren.

Østlands-Posten vil følge opp denne saken utover dagen.