Vestfold:

■ Det som omhandler Vestfold i forslaget til statsbudsjett finner du her: Her er oversikten over statsbudsjettet som omhandler Vestfold 

■ Store vannmengder preget Vestfold i høst. Nå foreslås det mer penger til flomsikringstiltak: Vil prioritere flomtiltak i Vestfold

■ Innenfor investeringsbudsjettet foreslår regjeringen å prioritere midler til å starte byggingen av gang- og sykkelveg på strekningen Midgard-Jernbanegata langs riksveg 19.

■ Over posten Nasjonale kulturbygg foreslår regjeringen et tilskudd til Vestfoldmuseene til fornyelse av Hvalfangstmuseet i Sandefjord på 2 millioner kroner, slik at den samlede bevilgningen på 5 millioner kroner (vedtatt i 2014) med dette vil være utbetalt.

■ Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Vestfoldmuseene med 2 millioner kroner, hvorav 1,5 millioner kroner er knyttet til videreutvikling og drift av formidlingsarena på Eidsfoss. Millionstøtte til Eidsfoss

■ Som et ledd for å motvirke arbeidsledighet vil det bevilges penger til kommunene som skal brukes på oppussing: – Kommunene får halv milliard ekstra til oppussing

■ Til Viken filmsenter foreslås en økning med 1,3 millioner kroner, slik at det samlede tilskuddet blir på 9,6 millioner kroner i 2016. Viken filmsenter dekker fylkene Østfold, Vestfold, Buskerud og Akershus.

Slik leser Fylkesmannen forslaget til statsbudsjett 2016 

Skatt og avgifter:

■ Regjeringen mener så mange som ni av ti vil få skattelettelser: – Skattelettelser gir vekst

– Skatteskjerpelsen på næringseiendom fortsetter 

Regjeringen vil øke momsen på transport og kultur

■ Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp) kutter gevinstbeskatningen på salg av alminnelige landbrukseiendommer og fjerner skattefritak for salg internt i familie. I budsjettet for 2016 foreslår regjeringen at gevinst ved salg av alminnelige gårdsbruk ikke skal inngå i personinntektsgrunnlaget. Skatten ved salg av skog- og jordbrukseiendommer kan derfor bli opp mot halvert. Samtidig fjerner regjeringen skattefritaket for gevinster ved salg av landbrukseiendommer internt i familien, ifølge Dagens Næringsliv.

■ Høyres finanspolitiske talsmann, Svein Flåtten, fra Vestfold: – Budsjettet er riktig medisin

■ Det nye forslaget til system for utregning av inntektsskatt finner du i kortform her: Kutter inntektsskatten til 25 prosent

Vil ha nullmoms for digitale nyheter neste år

NRK-lisensen øker med 25 kroner til drøyt 2.780 kroner neste år, etter det TV 2 erfarer. Økningen er langt mindre enn de 70 kronene NRK har bedt om. I år utgjør kringkastingsavgiften 2.756,16 kroner. Avgiften deles i to terminer med forfall 31. januar og 31. juli.

Samferdsel:

■ Senterpartiet kritiserer budsjettet som tar for seg pendlerne: Pendlersjokk fra regjeringen

■ Jernbanedirektøren mener 2016 vil bli et godt år for jernbanen: Gode nyheter for de som tar tog

NAF er ikke fornøyd og mener regjeringen skuffer stort på bilavgifter

22,8 milliarder til kollektivtiltak

■ Regjeringen satser på trafikksikkerhet i statsbudsjettet for 2016 og lover 600 millioner kroner til gang- og sykkelveier og 2,5 milliarder til vedlikehold og fornying av til tunneler. Les mer om det her: 600 millioner til gang- og sykkelveier

■ Statens vegvesen Vegdirektoratet  er fornøyd med forslaget:  – Etterslepet av vedlikeholdet blir redusert

Helse:

Nye 2,9 milliarder til sykehus mot lange helsekøer

■ Helse- og omsorgsdepartementet mener statsbudsjettet vil gi:

Tror helsesøsterpenger vil smuldre bort

■ Regjeringen fjerner ekstrabevilgningen på 10 millioner kroner i året som Kontoret for voldsoffererstatning (KFV) fikk etter 22. juli-angrepet. Kuttet vil få store konsekvenser, mener KFV. – I mange år framover vil vi få søknader knyttet til inntektstap og menerstatning etter 22. juli, skriver kontoret i en pressemelding. Det er ikke tvil om at regjeringens forslag vil svekke omsorgen for voldsutsatte, skriver KFV.

Miljø:

■ Organisasjonene som er opptatt av miljø og klima er ikke fornøyd med forslaget til statsbudsjett:  WWF: – Regjeringen viser at den ikke forstår grønn omstilling - Bellona: – Nå ryker klimaforliket - Greenpeace: Ingen grønn omstilling - Framtiden i våre hender: Ikke grønt budsjett - Naturvernforbundet: Mer forurensing, mindre naturvern

Barn og familie:

■ Totalt øker innsatsen mot barnefattigdom med 74 millioner kroner på BLDs budsjett sammenlignet med saldert budsjett for 2015. Den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom er en viktig del av regjeringens samlede satsing og blir videreført med nær 149 millioner kroner i 2016.

Vil bruke 440 millioner på barnehagekvalitet

Styrker hjelpen til sårbare barn

■ Regjeringen øker maksbeløpet for sparing i BSU-ordningen med 100.000 kroner i forslaget til statsbudsjett. Maksbeløpet økes dermed fra 200.000 kroner i år til 300.000 kroner i 2016. Og DNB-sjefen jubler

Arbeidsliv og utdanning:

Må bruke mer penger på pensjonister og ledige

Studenter kan få 316 kroner mer i måneden

Vil bruke 100 millioner på realfagstiltak

Regjeringen vil bruke 4 milliarder på sysselsettingspakke

Vil bruke 30 millioner på bedre læringsmiljø

Andre punkter i forslaget til statsbudsjett 2016:

■ Regjeringen satser på Tolletaten og vil styrke grensekontrollen med 91,5 millioner kroner. Det betyr 120 nye tollere på grensa, bedre utstyr og flere virkemidler, sier finansminister Siv Jensen. 45 årsverk skal sikre elektronisk tilstedeværelse med kameraovervåking av alle grenseoverganger langs landeveier. 50 årsverk gir døgnbemanning ved Svinesund og Ørje tollstasjoner i Østfold, mens tollbemanningen skal styrkes ved lufthavnene i Bergen, Kristiansand, Sandefjord, Trondheim og Tromsø. I tillegg skal etterretnings- og analysekapasiteten i Tolletaten styrkes med 28 årsverk.

■ Regjeringen foreslår å bevilge 3 millioner kroner til videreføring av pilotprosjektet om dyrepoliti, for å styrke kampen mot kriminalitet begått mot dyr. Midlene fordeles mellom politiet og Mattilsynet.

AP tror lokalpolitikerne vil få det tøft

Regjeringen bruker rekordmye oljepenger

Her kan du selv lese hele forslaget til statsbudsjettet.

Fakta om kommuneopplegget for 2016

Regjeringen legger opp til en reell vekst på 7,3 milliarder kroner i kommunenes samlede inntekter i 2016.

4,7 milliarder kommer som frie inntekter. 4,2 milliarder går til kommunene og 500 millioner til fylkeskommunene.

Innenfor rammene av de frie inntektene er 200 millioner satt av til helsestasjons- og skolehelsetjenesten, 400 millioner til flere barnehager og mer fleksibelt opptak og 200 millioner til opprustning av fylkesveier.

Regjeringen foreslår også å øke rammetilskuddet til særskilte tiltak som styrket lærlingtilskudd, mer naturfag i skolen og for å sikre full likeverdig behandling av kommunale og private barnehager.

Penger settes av til 1.200 nye dagaktivitetsplasser for hjemmeboende med demens og 2.500 flere plasser i sykehjem og omsorgsboliger.

Regjeringen foreslår å gi 20 millioner kroner til omstillingsarbeid på Vestlandet.

(Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet)

Fakta om behandlingen av statsbudsjettet

Finansministeren legger vanligvis fram regjeringens budsjettforslag i oktober.

Forslaget redegjør for hvordan regjeringen ønsker å løse viktige utfordringer gjennom prioriteringer i statsbudsjettet.

Både Stortingets komiteer og alle partigruppene jobber med statsbudsjettet. Finanskomiteen som samordner arbeidet. Innen 20. november legger komiteen fram finansinnstillingen, som skal behandles i Stortinget innen en uke.

Da gjennomføres også finansdebatten, årets kanskje viktigste debatt.

Etter behandling av finansinnstillingen er inntekter og utgifter fordelt på de ulike rammeområdene. De andre komiteene kan da bare omdisponere innenfor den vedtatte rammen.

Alle komiteenes budsjettinnstillinger skal være ferdig behandlet i Stortinget senest 15. desember.

Fakta om arbeidet med statsbudsjettet

Statsbudsjettet er et overslag over landets inntekter og utgifter i et budsjettår. Regjeringens forslag til budsjett legges fram i begynnelsen av oktober, men Finansdepartementet starter arbeidet med budsjettet allerede ett år tidligere.

Regjeringen holder sin første budsjettkonferanse omkring et halvt år før budsjettet legges fram, oftest i mars. Den avsluttende budsjettkonferansen finner gjerne sted i august. I disse møtene blir rammer og hovedprioriteringer lagt av regjeringen i fellesskap.

Finansdepartementet samordner budsjettarbeidet. De andre departementene legger fram for Finansdepartementet alle saker som kan få betydning for utgifter og inntekter i statsbudsjettet.