Arbeiderpartiet skal påse at all utbygging i strandsonen skjer innenfor lovens rammer i Larvik og resten av landet. Vår kamp er forfellesskapet i samfunnet. Egoistene blir godt nok ivaretatt av andre partier.

Arealene langs sjøen er attraktive områder for friluftsliv, rekreasjon og naturopplevelse. Strandsonen brukes til turgåing, bading, soling og fisking. Samtidig er strandsonen under sterk utbyggingspress mange steder i landet, spesielt i indre og ytre Oslofjord. Nedbygging og enkeltinngrep har over tid redusert tilgjengeligheten og ferdselsmulighetene. Dette gjelder spesielt langs de deler av kysten som har størst befolkningstetthet og vi i Vestfold er definitivt der. Vi har også et av de verste eksemplene på hva som kan skje om det ikke tas politiske grep, nemlig Færder kommune.

På nasjonalt nivå er 68,4 % av strandsonen langs kysten ikke bebygget og tilgjengelig. I Færder kommune er brøken motsatt, kun 29,6 % av strandsonen er tilgjengelig både rettslig og fysisk.

Effekten av nedbygging forsterkes flere steder av at eksisterende eiendommer privatiseres. Allemannsretten, som er retten til fri ferdsel og opphold i utmark, er av stor betydning for mulighetene til å utøve friluftsliv. Flere steder er ulovlige stengsler i strandsonen til hinder for allmennhetens friluftslivsutøvelse og opplevelse.

I 2009 ble reglene for bygging i strandsonen skjerpet inn i ny Plan- og bygningslov. I 2011 kom nye statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Regelverket er innarbeidet i Kystsoneplanens retningslinjer.

Retningslinjene gir blant annet føringer for maksimal størrelse og høyder for fritidsboliger, plattinger med mer. Som vedlegg til planen har tidligere Vestfold fylkeskommune i samarbeid med Larvik, Sandefjord og Færder kommuner utarbeidet en veileder om byggegrenser i 100-metersbeltet til bruk i kommunene.

Til tross for strenge restriksjoner fra sentrale og lokale myndigheter har det vært igangsatt i overkant av 200 nye tiltak siden 2015 hvert år i Norge, tallet burde vært nærmere null. Det er viktig å presisere at dette ikke nødvendigvis er ulovlige tiltak, men ofte tiltak som ikke er forenlig med å gjøre strandsonen mer tilgjengelig. Dispensasjonsviljen er dessverre fortsatt til stede i enkelte kommuner og fylker.

Så hva kan gjøres? Nok en gang kan vi bruke eksempelet Færder. På tross av svært stramme økonomiske rammer, har det politiske flertallet med Arbeiderpartiet i spissen, opprettet en prosjektstilling for å ta tak i og fjerne de ulovlige stengslene.

Samtidig jobber vi for at lovverket skal gi strengere sanksjonsmuligheter ovenfor de som tar seg til rette, og hindrer allemannsretten.

Arbeiderpartiet vil grunnlovsfeste allemannsretten og sikre at alle får tilgang til strandsonen!