Det er strid om stien til Hvittensand. Eieren av den røde hytta som ligger inntil den gamle stien, vil bygge ny hytte og legge om stien. Det kan jo virke som et rimelig ønske. Men er det rimelig for allmennheten at stien legges om?

Det er nevnt to alternativer til den nåværende stien. Ett er den blåmerkede bratte stien ned til stranda syd for selve Hvittensand. Her går stien på en sandstripe rundt et fjell. For ikke mange år siden var det ikke noe sand her, bare vann. Det kan fort endre seg igjen, Hvittensand er omskiftelig. Dette er et dårlig alternativ.

Et annet alternativ er å legge om den nåværende stien slik at den går lenger bort fra hytta. Kommunen har satt som krav for å få rive og bygge nytt at denne stien etableres. For å få til det kreves det «et par mindre tiltak i form av en trapp og en «bro», for å gjøre stien funksjonell». Høres det ut som et godt alternativ i dette kuperte terrenget? Dette gir ikke «et fullgodt alternativ til stien som pr i dag går over hytteeiendommen» slik tiltakshaver hevder at det er og som fylkesmannen har lagt til grunn. Hvorfor vil kommunen gjøre det vanskeligere for folk å bruke Hvittensand?

Hvittensand har alltid vært brukt av folk på Halsen, og ikke bare til bading. Det er et populært turområde for den voksende befolkningen på Halsen og for andre. Hvittensand har vært brukt til sandvolleyball, sågar et NM, og i dag er kiterne her. Tidligere var Hvittensand et samlingsted med fjordbuss-anløp, badehus, kiosk, høyttalermusikk og dans. Det var også en kafé der, Millys kafé. Kafeen er den hytta som nå ønskes revet og bygd ny. Kafeen/hytta ligger jo nettopp der den ligger, ved stien, fordi dette var den naturlige adkomsten til Hvittensand.

«Å ha en kyststi tett på en eksisterende hytte/over en hytteeiendom er ingen ideell situasjon, verken for hytteeier eller for allmennheten/brukere av stien. En del folk vil «kvie» seg for å gå tett opptil hytter, og i verste fall kanskje snu/finne alternative veier utenfor oppmerket sti.» Dette skriver PV arkitekter på vegne av tiltakshaver. Dette er vel å snu saken på hodet. Det er vel heller slik at det er hytta som er tett på den gamle stien og ikke motsatt. Stien har alltid gått her, og den tidligere kafeen lå her på grunn av stien. I stedet for at stien skal tilpasses hytta, burde hytta tilpasses stien, eller kanskje heller flyttes. Den skal jo likevel bygges ny.

Riktignok skriver PV arkitekter at «eksisterende sti vil bestå og kan fortsatt nyttes av de som ønsker det», men som de selv påpeker vil nok folk «kvie» seg for å gå tett opptil hytta. Den nye hytta vil også ligge nærmer stien enn den nåværende.

Det er merkelig at kommunen setter som krav til å få bygge ny hytte at stien skal flyttes og dermed bli mindre framkommelig. «Kommunen» er også grunneier av stranda på Hvittensand og har stien som hovedadkomst til sin eiendom. Kommunen har fått nabovarsel om «Riving og gjenoppføring av fritidsbolig.» Det står ikke noe om endring av stien i nabovarslet. Kommunen som grunneier har ikke hatt noen innsigelser. Men har kommunen som grunneier av dette populære friområdet gått med på at adkomsten til sin eiendom skal endres? Er det byggesaksavdelingen som også har vurdert dette på vegne av kommunen og friluftsinteresser?

Det står riktignok noe i sakspapirene om at tiltakshaver har en løpende dialog med Larvik kommune om flytting av stien. Hvilken «Larvik kommune» er denne dialogen med? Det foreligger ikke noe skriftlig materiale i saken om denne dialogen.

Fylkesmannens miljøavdeling frarådet i utgangspunktet at det ble gitt dispensasjon for byggeforbudet i 100-metersbeltet i et regulert friområde da allmenne interesser veier tungt i dette området. Men etter flere runder endte fylkesmannen likevel med å ikke ha vesentlige merknader. Miljøavdelingen la til grunn at allmenhetens ferdsel i tilstrekkelig grad var ivaretatt da en ny og merket sti vil kunne oppfattes mer tilgjengelig enn dagens sti! Dette til tross for trapp og «bro».

Til tross for at saken gjaldt bygging i et friområde i 100-metsbeltet, der fylkesmannen i utgangspunktet hadde sterke motforestillinger, ble ikke saken forelagt planutvalget. Riving, nybygg og flytting av sti ble vedtatt på delegasjon. Her har administrasjonen hatt en totalt manglende fingerspissfølelse for hva som bør forelegges planutvalget. Det er ikke første gang slikt skjer. Er det her snakk om systemsvikt eller ledelsessvikt?