I TB var det nylig omtale av en sak, hvor en psykisk utviklingshemmet mann, Jørgen, i et brev ble varslet om at han ville miste ordningen med støttekontakt. En historie som berører. Han hadde hatt støttekontakt med 4 timer pr. uke, og den samme støttekontakten i 10 år. I saken ble det vist til at Tønsberg kommune skulle avvikle denne ordningen for han og for andre som bor i det samme bofellesskapet. Det blir vist til at endringen er en del av en omorganisering av tjenestene. Det kan synes som om bortfallet av støttekontakt er grunngitt med at brukerne/beboerne heller kan nyttiggjøre kontakt med dem som er ansatt i boligen, og at det ikke er foretatt noen individuell vurdering i forhold til den enkelte bruker.

Vårt kontor kjenner ikke til det omtalte brevets nøyaktige innhold, men vi finner det riktig å knytte noen kommentarer til den omtalte tjenesten som sådan; støttekontakt.

Støttekontakt er en av de tjenestene som kommunen skal kunne tilby kommunens innbyggere, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3–2 nr. 6 pkt. b. På Helsenorges hjemmeside omtales støttekontakt slik:

En støttekontakt skal hjelpe en annen person til å ha en aktiv og meningsfylt fritid. Hvis du har behov for, og ønsker å få en støttekontakt, ta kontakt med kommunen der du bor, se https://www.helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunene/stottekontakt/

Støttekontakt er en tjeneste man kan søke kommunen om dersom man mener man har behov for det. Kommunen skal da vurdere om søkeren skal innvilges rett til en støttekontakt, og det skal da foretas en individuell vurdering. Dersom det ikke innvilges støttekontakt, skal det gis et vedtak med en begrunnelse for avslaget. Dette avslaget kan søkeren velge å klage på. En slik klage skal sendes til kommunen som fattet vedtaket/avslaget. Under henvisning til de klagegrunnene som gis, kan kommunen velge om vedtaket skal omgjøres eller fastholdes. Dersom kommunen ikke finner å ville omgjøre vedtaket skal klagesaken sendes videre til statsforvalteren for klagebehandling.

Vi vet at mange vinner fram med sine klager der man ikke får oppfylt sine pasient- og brukerrettigheter. I Helsetilsynets årsmelding for 2019 der det er vist til saker som har vært behandlet av statsforvalteren, finner vi at det i 2019 ble behandlet 171 klagesaker som gjaldt støttekontakt. I 53 av disse sakene ble klageren gitt helt eller delvis medhold. Det betyr at hver tredje klage førte fram.

Vedtak på kommunale tjenester vil ha en viss varighet, og det må foretas en evaluering før videreføring av vedtaket. Dersom vedtaket ikke blir videreført og tjenestetilbudet endres, skal brukeren høres, slik at medvirkningsretten blir ivaretatt.

Som ombud ønsker jeg å minne om følgende:

* Tjenestene må vurdere sakene individuelt og ivareta brukeres medvirkningsrett

* Si fra hvis du mener du blir utsatt for urett

* Benytt retten til å klage hvis du ikke får den tjenesten du har søkt på.