Kjære kommunepolitiker. Tenker du på at du har ansvar for at alle barn og familier som er i kontakt med i barnevernet i din kommune, får et godt tilbud? Du har ansvar for at det er nok kompetente ansatte til å gi barn og unge gode barnevernstjenester.

Det kom ingen nye midler til kommunalt barnevern i revidert statsbudsjett. Med #heierna-kampanjen setter de ansatte i kommunalt barnevern søkelys på behovet for flere ansatte i barnevernet. Når regjerning ikke vil ta nødvendige grep, må kommunepolitikeren gjøre de nødvendige prioriteringer.

Fellesorganisasjonen FO er fagforeninga til de barnevernansatte. Vi vet at noen barn i Larvik utsettes for vold og overgrep. Vi vet at det finnes barn som ikke får den omsorgen de trenger. Vi vet at det er familier som sliter. Vi trenger gode voksne og et godt barnevern for å beskytte de mest sårbare barna og familiene.

Vi er stolte av å ha et lovverk som skal beskytte de aller mest sårbare. Et lovverk som setter barns rett til en trygg oppvekst først. FO er enormt stolte av jobben våre medlemmer gjør. Samtidig ser vi at barnevernet har utfordringer. Helsetilsynet og Riksrevisjonens rapporter viser at mange barn og unge ikke får den hjelpen de trenger, og har krav på. Konsekvensene for barn og unge er alvorlige. Flere stillinger kan løse mange av disse utfordringene. Kompetanse- og bemanningsnorm er til hjelp for kommunepolitikerne som må sørge for et godt barnevern. FO anbefaler at hver barnevernsarbeider har ansvar for mellom 9 - 15 barn.

De ansatte i barnevernet har høy kompetanse, og de ønsker å utøve faget sitt. Slik beskriver et av våre medlemmer jobben sin: Det beste med jobben min er øyeblikkene hvor jeg kjenner at jeg har kontakt med ungene. «Nå skjønner jeg deg, og se at du skjønner at jeg forstår. Det er magiske og jeg har den beste jobben i byen.»

Ansatte i barnevernet står overfor krevende valg med stor betydning for barn og foreldre. Mange er fornøyde med hjelpen de får av barnevernet, og vet at den har vært avgjørende. Andre opplever kontakten med barnevernet som krevende, vanskelig og konfliktfylt.

Godt barnevernsarbeid er å skape gode relasjoner med barn og familier som sliter. Relasjonen er grunnlaget for nødvendig endring og utvikling. De ansatte er eksperter på å jobbe med relasjoner. Å skape gode relasjoner tar tid. Mange barn og familier forteller at det er vanskelig å få kontakt med saksbehandler, og at de ofte får nye kontaktpersoner. De ansatte sier de har alt for mange å følge opp, og at tidspresset fører til tiltak som er utilstrekkelige.

Godt barnevernsarbeid er god dokumentasjon og gode saksbehandlingsrutiner. Ansatte i barnevernet forteller om en hverdag med stort arbeidspress. Om tiden blir knapp og dokumentasjonen ikke blir gjort grundig nok kan det være alvorlig for barn og familienes rettssikkerhet.

Godt barnevernsarbeid er samarbeid med andre som skole, barnehage, helsetjenester og fritidssentre. Det tar tid å etablere gode rutiner, bli kjent med samarbeidsparter og skape gode arenaer for samarbeid. Barn og familier får ofte den beste hjelpen når de ulike instansen har god dialog, og er enige om målene.

Gode barnevernsarbeidere har høy kompetanse og er faglig oppdatert. Barnevernsansatte må ha tid til å vedlikeholde og videreutvikle kompetanse. Det må være tid til veiledning, kursing og etterutdanning.

Når tiden blir knapp, opplever de ansatte å gå på akkord med faglige verdier. Det gjør arbeidsdagen slitsom. Slitasje kan føre til høyt sykefravær og stor turnover. Høyt sykefravær er alvorlig i en tjeneste som skal tilby gode relasjoner, og samarbeide med mennesker i vanskelige og konfliktfylte situasjoner.

Til deg som er politiker: Snakk med de som jobber i barneverntjenesten. og spør dem om hva som skjer på jobben. Gi dem gjerne et klapp på skuldra for innsatsen de gjør, og lytt til det de forteller. Snakk med de som trenger barnevernets tjenester. Sammen må dere skape det beste tilbudet til de mest sårbare barna og familiene.