Gå til sidens hovedinnhold

SVs inn­spill om at kom­pen­sa­sjon kan­skje er vik­ti­ge­re enn vind-veto

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Når jeg leser innlegget fra SV her forstår jeg at SV overhodet ikke har forstått hva vindkraft er.

Vind­kraft er mil­jø­kri­mi­na­li­tet fra be­gyn­nel­se til slutt, fra ende til an­nen.

For kort bare å nev­ne noen stikk­ord: Neodymium, Hexafluorid, 2.500 li­ter olje (man­ge bran­ner og ol­je­lek­ka­sjer er­fa­res i vind­tur­bi­ner), fug­le­død, bie­død, flag­ger­mus­død, mik­ro­plast i ton­ne­vis fra vin­ge­ne, is­kast, kje­misk ren­hold av vin­ge­ne som­mer og vin­ter, ikke-re­sir­ku­ler­bar kom­po­sitt så man blir ikke kvitt søp­pe­let, Med me­get mer.

Men vik­tigst er nok ska­de­virk­nin­ge­ne av lav­fre­kvent in­fra­lyd som gjør folk og dyr syke, og øde­leg­ger mikroorganismer i grun­nen. Og den lav­fre­kven­te in­fra­ly­den har man i Finland målt at bære hel 60 km. Hvor mye len­ger da un­der vann?


Det er så man­ge ele­men­ter rundt vind­kraft som er ren mil­jø­kri­mi­na­li­tet. Jeg skal bare nev­ne det øko­no­mis­ke as­pek­tet der en kon­se­sjons­sø­ker som får kon­se­sjon plut­se­lig sit­ter med en han­dels­va­re som han sel­ger vi­de­re til uten­lands­ke in­ves­to­rer og der­ved sel­ger vår re­al­ka­pi­tal ut av lan­det. De nye ei­er­ne får enor­me be­løp i stats­sub­si­di­er som vi­ser seg å havne i Ka­ri­bia i skat­te­pa­ra­dis der. Må for SV være et tan­ke­kors.

Jeg an­be­fa­ler SV å stu­de­re nær­me­re hva vind­kraft og vind­kraft­in­du­stri­en egent­lig er for noe. Og stil­le seg spørs­må­let hvor­for en tverr­po­li­tisk or­ga­ni­sa­sjon som Mot­vind Norge plut­se­lig ser da­gens lys.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.