Gå til sidens hovedinnhold

Tenke globalt, handle lokalt?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Statsforvalteren i Agder har nylig underkjent planutvalgets dispensasjoner vedr. den mye omtalte hytta på Lamøya, til tross for at dette kan medføre store materielle/økonomiske tap. Dette grunngis med fare for å skape presedens i tilsvarende saker, hvilket det sannsynligvis finnes flere av i kommunen vår. Statsforvalteren skjeler sannsynligvis også til klare nasjonale føringer om at kommunene skal føre en restriktiv holdning til utbygging i strandsonen. Da Vestfold var eget fylke, ble det vedtatt en regional plan for kystsonen i Vestfold (vedtatt 06.11.14). Planen gir føringer for utbygging i kystsonen som skal forvaltes med varsomhet med tanke på at Vestfoldkystens natur-, kultur-, nærings- og rekreasjonsverdier skal utvikles til beste for befolkningen i Vestfold og tilreisende. Utviklingen av Vestfold som det gode bosted, identitetsskaping og opplevelse skal være vesentlig i utviklingen av kystsonen slik at kommende generasjoner kan ha glede og nytte av den gjennom allemannsretten.

Etter at dette vedtaket ble gjort i 2014 er grønn tankegang betydelig forsterket, ikke bare for å beskytte allemannsretten. Gjennom FN-konvensjonen om biologisk mangfold er Norge internasjonalt forpliktet til å arbeide for å stanse tapet av biologisk mangfold som er en av de største miljøutfordringene verden står overfor i dag. Nedbygging gjennom fritids- og helårsbebyggelse, oppstykking og gjengroing av naturområder er i dag de viktigste grunner til at mange arter og naturtyper står i fare for å forsvinne. Norge har forpliktet seg til å arbeide etter FNs bærekraftsmål, og Larvik kommune har da også innarbeidet disse målene i sin planstrategi og kommunedelplaner som er til politisk behandling. Det skal brukes oppdatert kunnskap om forventede klimaendringer og konsekvenser av disse i planleggingen. Lokal kunnskap vil utfylle nasjonale og regionale data. Natur som våtmarker, myrer, elvebredder og skog kan dempe effektene av klimaendringer, og de er viktige å ivareta i arealplanleggingen.

I kommuneplanens samfunnsdel er det vedtatt å «ta vare på det uerstattelige». Med prosjektet kalt Risøybukta i Stavern foreligger det planer om nedbygging av det siste gjenværende grøntområdet av noen størrelse på Risøya. Det harmonerer dårlig med kommunens jakt på private eiendommer som ønskes omregulert til grønnstruktur. Området som planlegges utbygd med 42 boenheter ligger i strandsonen og utgjør en buffersone mellom boligbebyggelse/industri/handel og et brakkvann/gruntvannsområde. Denne buffersonen er riktignok et tidligere søppeldeponi, men naturen har gjennom årenes løp tatt over og er blitt til en mangfoldig biotop med et verdifullt småfugl-liv. Gruntvannsområdet betegnes som et av de viktigste våtmarksområdene i hele Vestfold, og ornitologer og naturvernforbund er sterkt kritiske til utbygging her fordi området tjener både som rasteplass i trekkperiodene, beite- og hekkeområde for både sjø-, svømme- og vadefugler som nå trenger vern.

Miljødirektoratet/helsedirektoratet og FHI frarår på generell basis å bygge på nedlagte deponier. I tiår etter opphør av deponier kan det oppstå setninger og utlekking av miljøfarlige stoffer og gasser. Det utgjør både risiko for helse og materielle skade, både på utbyggingsområdet og i randsonen. Direktoratet advarer også mot en kompleks juridisk saksoppfølging som kan medføre erstatningskrav i etterkant, og det er kommunen som «eier» søpla og står som ansvarlig forurenser, selv etter nedleggelse av deponiet. Skedsmo/Lillestrøm kommune må etter behandling i 2 rettsinstanser ut med store erstatninger i lignende sak. Tar Larvik kommune med sin anstrengte økonomi en slik sjanse?

Utbyggingen skal etter planen behandles i ekstraordinært planutvalg 8/6, formannskap 9/6 og kommunestyre 16/6. Det er mange av våre lokalpolitikere som taler, skriver og tenker grønt. Men hvor mange tør å handle grønt? Det gir liten effekt å tenke globalt hvis det ikke handles lokalt.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.