Valglokaler er stengt, stemmer er talt, valgvaken er over og du har fått vite at du har kommet inn i kommunestyret for ditt parti. Gratulerer med valget! Du har nå påtatt deg en svært viktig samfunnsoppgave. Vi er glade for at du stiller opp for oss og for fellesskapet. Vi tror at du ønsker å gjøre Larvik kommune til en god kommune å leve og jobbe i.

Fellesorganisasjonen FO er fagforeningen for sosialarbeidere og står hver dag opp for tryggheten til andre. FO organiserer barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere og vi har god kjennskap til kommunens mest utsatte grupper. Våre medlemmer jobber i helse- og sosialsektoren, i barnevernet, i tjenester til personer med funksjonsvariasjoner, i rusomsorgen, i psykisk helsevern, i eldreomsorgen, i arbeid med flyktninger, i NAV og som miljøterapeuter på skole for å nevne noe.

Når du som kommunestyrerepresentant skal inn i jungelen av prioriteringer, vil vi gi deg noen råd på veien:

Styrk barnevernet
Våre medlemmer forteller om en arbeidshverdag der de sliter med å strekke til fordi de er for få på jobb. Vi må ha tid til å skape gode relasjoner til barn og familier som sliter, slik at vi kan være gode hjelpere. Vi må også ha tid til veiledning og styrking av vår kompetanse. Barnevernstjenesten må få nok ressurser og ansatte til å gjennomføre barnevernsreformen, og ansatte må få innfridd kompetansekravene i tråd med ny barnevernslov. Barnevernsreformen har gitt kommunene mer ansvar for barnevernet spesielt og oppvekstsektoren generelt. Dette må følges opp ved at du som politiker bevilger nok midler til forebyggende arbeid og tidlig innsats, samt arbeidet med familiene som allerede har behov for hjelp av barnevernet. Det er politikerne som er ansvarlige for at barnevernet har tilstrekkelig ressurser for å gi forsvarlige tjenester. Det innebærer blant annet at det jobbes systematisk med å redusere turnover i tjenesten, utvikles nye hjelpetiltak, og legges til rette for at ansatte har handlingsrom til å følge opp barn og familier på en god måte. Videre må kommunen sikre et helhetlig tjenestetilbud som tar et felles ansvar for alle barn og familier som har behov for støtte.

Oppvekstreformen krever at vi satser helhetlig og tverrsektorielt
Stadig flere unge sliter sosialt eller med psykiske vansker. Barn og unge trenger å møte gode voksenpersoner som kjenner miljøene, voksne som tidlig ser tegn på negativ utvikling og gjør noe med det.­­ Miljøterapeuter på skolen, og utekontakt der ungdom er på fritiden, er slike voksenpersoner. Vi håper derfor at du som politiker velger å investere i barn og unge gjennom å ansette miljøterapeuter i skolen og styrke oppsøkende tjenester for barn og unge. Miljøterapeuter har kompetanse for å jobbe både med enkeltelever og skolemiljøet, og gi elever trygghet og mestring for å lære.

Økt satsing på tjenester til personer med funksjonsvariasjoner

Gi personer med funksjonsvariasjoner mulighet til å delta på lik linje med andre. Rett kompetanse er avgjørende for å kunne gi tjenester med god kvalitet, og nok folk på jobb er avgjørende for at brukeren blir sett og får nødvendig oppfølging. Vernepleiere er helse- og sosialarbeidere, og spesialister på tjenester til mennesker med medfødte funksjonsvariasjoner og lovverk som regulerer tvang- og maktbruk og selvbestemmelse. Grunnbemanningen må derfor bestå av nok vernepleiere. Det er derfor viktig at kommunen kartlegger kompetansebehovet i tjenestene til personer med funksjonsvariasjoner, og lager en strategi for å beholde og rekruttere vernepleiere. Vi trenger deg som politiker, som kjemper for å sikre at de som gir tjenester til personer med funksjonsvariasjoner, innehar rett kompetanse. Ansatte i tjenester til personer med funksjonsvariasjoner må også få mulighet til å øke kompetansen sin gjennom etter- og videreutdanning.

Bekjemp fattigdom
Andelen barn som lever i familier med vedvarende lavinntekt øker. Nav må være åpent og tilgjengelig, og sosialhjelpssatsene økes så de er mulig å leve av. Sosialhjelp er sikkerhetsnettet vårt når vi står uten jobb og andre ytelser. Mange sosialhjelpsmottakere er i dag avhengig av å stå i matkøer for å få mat på bordet. FO anbefaler at SIFOs referansebudsjett legges til grunn for å beregne sosialhjelp. Denne viser et minimum av alminnelige forbruksutgifter for ulike typer familier. Vi håper at du som politiker tar ansvar for sosiale tjenester i Nav og at du vil være med på å bekjempe fattigdom i befolkningen generelt, men i forhold til barn spesielt.

Hold velferden i kommunal regi
Ikke overlat velferd til kommersielle aktører. Det er nå du som politiker kan være med å avgjøre om velferdstjenestene våre skal settes bort til kommersielle aktører, eller om de skal drives i kommunal egenregi med brukernes behov i sentrum. Kommunal drift av tjenestene sikrer deg som politiker bedre kontroll over tilbudet, og gir de ansatte trygge lønns- og arbeidsvilkår. Innenfor helse- og omsorgstjenestene så må det politisk velvilje til å bevilge mer penger for i andre enden å kunne spare penger. Økes grunnbemanning så vil det på sikt være penger spart. Pengene spares på at ansatte i mindre grad sykmeldes og behovet for dyrere vikarbyråløsninger kan bortfalle.

Gi oss trygghet på jobben

Du er vår arbeidsgiver. Vi vil ha det trygt på jobben. Våre medlemmer er av de yrkesgrupper som er mest utsatt for trusler, vold og hets. Vi ønsker at du som politiker vet hva våre medlemmer opplever på jobben. Snakk med oss om det. Sammen kan vi sørge for en trygg arbeidshverdag i Larvik kommune. Vi vil se at du står opp for vår trygghet, så vi kan gjøre jobben vår, og med det sikre trygge tjenester til alle innbyggerne i Larvik. Vi vet at sosiale problemer krever sosialpolitiske løsninger, og endringer på strukturnivå, ikke at enkeltmenneskene i systemet må endre seg. Vi må derfor ha nok ansatte med rett kompetanse, og trygge arbeidsforhold. Våre medlemmer er barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere som har sosialfaglig kunnskap og unik kompetanse til å løse sosiale problemer. Vi jobber for å gi alle mennesker like muligheter og for å utjevne forskjeller, men for å få til det så trenger vi hjelp av deg som er politiker.

Du har påtatt deg en viktig rolle med å styre kommunen vår de neste fire årene. Vi i FO har en betydelig kunnskap og kompetanse om det som rører seg i velferdstjenestene. Vi vet mye om hvordan de som sliter mest i samfunnet vårt har det, og hva som kan gjøre deres liv bedre. Vi ser fram til et godt samarbeid. Ta gjerne kontakt med oss.

Lykke til, sammen kan vi gjøre kommunen vår til et enda bedre sted å leve og arbeide i!