Alkohol er det mest brukte rusmiddelet i Norge. For mange er bruken uproblematisk, men på samfunnsnivå har det likevel store negative konsekvenser.

Det er kjent at alkohol er årsaken til svært mange sykdommer. Herunder flere typer kreft, hjerte og karsykdommer og diabetes.

Den norske legeforeningens «TIDSSKRIFTET» skrev følgende i en artikkel i 2014: «Alkohol er vårt viktigste rusproblem og fører til mye sykdom, lidelse, skader og for tidlig død. Som leger er vi nødt til å være opptatt av dette. Sammen med lederne for Norsk forening for rus og avhengighetsmedisin har vi startet arbeidet med rus.» De skriver videre: «15 – 20 % av alle sykehusinnleggelser har alkohol som grunnleggende årsak. En overvekt av ulykker og skader skjer i påvirket tilstand.»

I 2019 var det 1 987 263 pasienter innlagt på norske sykehus. Hvis 15 % av disse var relatert til alkohol, betyr det ca. 300 000 pasienter.

Ifølge en beregning fra Oslo Economics, etter oppdrag fra Actis, Blå Kors og AV-og-til, koster det økonomisk vårt samfunn ca. 100 milliarder kr årlig pga. tapt helse og livskvalitet, sykefravær og redusert produktivitet, samt kostnader for helse og omsorgstjenesten.

For oss alle, uansett politisk ståsted, bør det være i alles interesse å begrense alkoholbruk og de konsekvenser det fører til. WHO har et mål om å redusere alkoholbruk med 10 % innen 2025. Men utviklingen går dessverre ikke i den retning.

Til informasjon. 100 milliarder tilsvarer omtrent 30 nye Munch-museer, eller prisen for tre vinter-OL.