Dere fortjener å få leve like gode liv som foreldrene deres og få like gode muligheter som vi hadde da vi var unge. Hvis det skal skje, må dagens politikere gjøre noen forandringer.

Hvert 4. år kommer det som heter perspektivmeldingen til Stortinget. Det er kanskje det aller viktigste dokumentet dere som er unge i dag kan lese. Men vi har laget en kortversjon til dere!

Perspektivmeldingen handler om hvordan vi i dag ser for oss at det norske samfunnet ser ut om 20, 30, 40 år. Så det handler egentlig om i hvilket samfunn dere skal overta. Det handler om den tiden dere skal kjøpe deres første bolig, stifte familie og jobbe, kanskje her i Larvik. Den handler om dere.

Årets perspektivmelding viser at vi må gjøre noen forandringer, hvis dere skal kunne ta over landet vårt i like god stand som det er i nå. Helst enda litt bedre.

Når vi ser på nyhetene er det lett å tenke av at mye går i feil retning, men det er også mye som går bra i verden i dag. På mange måter har vi aldri hatt det bedre enn nå. Selv om det fortsatt er altfor mange som er fattige i verden, har det aldri vært som få som lever i ekstrem fattigdom som nå. Vi har heller aldri før vært så likestilte, og aldri har vi levd lenger enn vi gjør nå. Likevel har vi noen store utfordringer som vi må løse.

Perspektivmeldingen viser at sammensetningen av eldre og unge endrer seg i årene som kommer. De som er 75–80 år nå, ble født på en tid hvor familiene fikk flere barn enn da foreldrene deres og dere ble født. Det betyr at for hver pensjonist i Norge, blir det færre som er i en alder der de jobber.

Når man er barn og ungdom får man mer fra staten enn vi betaler inn, fordi vi blant annet har billig barnehage og gratis skole. Når dere begynner å jobbe, betaler dere skatt av lønnen deres og avgifter på ting dere kjøper. Den dagen dere blir pensjonister får dere penger tilbake igjen, både pensjon og etter hvert pleie og omsorg, for eksempel på sykehjem. I årene fremover vil det bli færre mennesker i den biten i midten, der vi betaler mer inn enn vi får. Samlet sett betyr dette at inntektene til fellesskapet vil vokse saktere enn utgiftene fremover.

Det må vi gjøre noe med. Ellers får vi for lite penger til å betale for alt. Vi må gjøre to ting. Vi må øke inntektene og forsøke å bruke mindre. Vi vil jo fortsette å være et velferdssamfunn, et samfunn med gratis skole og sykehus, trygge veier og gode pensjonsordninger.

Det aller viktigste vi kan gjøre for å møte utfordringen som ligger foran oss, er derfor å få flere i jobb. Når flere jobber, går inntektene til Norge opp. For å få flere i jobb må vi starte med å få flere til å ta fagbrev eller høyere utdanning. Hvis du ikke fullfører videregående skole, blir det mye vanskeligere å få jobb og klare å stå i jobb.

Dere fortjener også å overta en renere verden enn vi gjorde. Derfor jobber vi mye med klimakrisen. Hele verden må kutte utslipp og redusere forurensningen – både av havene og på land. Det kommer ikke til å bli lett, men det må vi få til. Heldigvis har Norge verdens beste utgangspunkt for å håndtere disse utfordringene, og utslippene i Norge går nå ned.

Men vi må fortsatt gjøre mye mer, både i Norge og i samarbeid med andre land.

Mange tror at vi ikke trenger å gjøre så mye fordi vi har oljepenger. Men oljeinntektene vil minke fremover, og da er det fint å vite at det ikke er selve oljen som er vår største verdi, men folkene som jobber. Verdien av innsatsen fra dem som jobber i Norge er faktisk fire ganger verdien av oljefondet og all oljen som ligger i bakken til sammen.

Klima og økonomi henger tett sammen – og vi må klare å løse begge deler. For det samfunnet dere skal overta, skal være bærekraftig både økonomisk, sosialt og klimamessig. Vi å skape mer og inkludere flere. Derfor må vi i dag gjøre noen viktige valg for å sikre en enda bedre fremtid for dere her i Larvik.