Savner dialog om Sika-tomta

Det politiske flertallet,  slik vi forstår, er  overbevist om dette er greit og vil støtte etableringen. Men da må det samme flertallet også sørge for at folk på Torstrand i forkant før endelig vedtak,  får en god prosess mht støyproblematikken og tilstrekkelig med informasjon og forklaring til rapporter og utredninger som er gjort, skriver anna Hansen på vegne av Torstrands vel.

Det politiske flertallet,  slik vi forstår, er overbevist om dette er greit og vil støtte etableringen. Men da må det samme flertallet også sørge for at folk på Torstrand i forkant før endelig vedtak,  får en god prosess mht støyproblematikken og tilstrekkelig med informasjon og forklaring til rapporter og utredninger som er gjort, skriver anna Hansen på vegne av Torstrands vel.

Av

Torstrands vel er skuffet over at vi ikke er blitt trukket inn i vurderingene og spørsmålene om støy osv ang plan om ny godsterminal på Sika-tomta.

DEL

MeningerKlage på prosess ang. miljørettet helsevern.

Den eneste dialogen som har vært, er det åpne møtet Larvik havnekontor arrangerte 3. mai i fjor på Torstrand Grendehus. Men dette var veldig tidlig i prosessen, hvor mange ting ikke var avklart. Dette  er på ingen måte tilstrekkelig, når det planlegges et såpass stort prosjekt nær opp til et boligområde som Torstrand.

Boligområdet vårt er fra tidligere i gjennom alle år vært sterkt belastet både med industristøy og utslipp. Men  ikke minst trafikkstøy og utslipp er nå den største belastningen av nærmiljøet, siden øst-vest problemene i Larvik enda ikke er løst. I tillegg har vi belastningen med jernbanen, som deler by-delen i to og støy og rystelser fra togene.

Det er imidlertid positivt at MVH i sitt notat av 6.12.2017 ba om ytterligere vurderinger og nye analyser med bakgrunn i hovedstøyrapporten, utgave 3 av 1.11.2017, og som asplan viak da har svart opp med en tilleggsrapport. MVH mener videre at denne er tilstrekkelig utfra problemstillingene som ble anført, og har ingen ytterligere kommentarer i saken.

Styret i Torstrands vel mener dette ikke er godt nok, og for vagt begrunnet tiltakets omfang og sannsynlighet for vekst tatt i betraktning. Bla sier rapporten at vurdering av slagstøy er vanskelig å vurdere, og at nøyaktigheten vil være bedre ved en måling/vurdering på et eksisterende anlegg. Dette mener vi bør gjøres, før en eventuell politisk godkjenning av tiltaket. Erfaringene våre ifbm Larvik havn og støy forbundet med lasting/lossing er nettopp at slagstøy er det som er mest plagsomt.

Vi synes også det tas for lett på dette med interntrafikken fra havna og opp til terminalen. Før etableringen blir godkjent, bør dette utredes mer konkret. Hva slags type av lastebiler skal f eks benyttes. Bydelen Torstrand har svært dårlige erfaringer fra slik internfrakt og støy tilbake på nitti-tallet, og som viste seg håpløst å få gjort noe med på tross av veldig høye støyverdier, og som var til en konstant plage for hele bydelen. Til slutt tok vi hele saken opp med samferdselsdepartementet.

Styret i Torstrands vel er selvfølgelig også opptatt av klimakrisa og nødvendigheten av et grønt skifte. Overgang fra trailertransport til skip og tog er derfor et viktig og nødvendig tiltak for å nå målene Norge har forpliktet seg til i henhold til internasjonale avtaler og spesielt Parisavtalen. Men vi kan likevel ikke godta en slik terminal, blir lagt så nært opp til et boligområde og kirkegård selv om tomta er regulert til dette.

Saken skal til politisk behandling i kommunestyret nå den 14.2.2018, og Rådmannen går i sitt forslag ikke inn for etablering av terminalen foreløpig. Det synes vi er fornuftig. Men det politiske flertallet,  slik vi forstår, er likevel overbevist om dette er greit og vil støtte etableringen. Men da må det samme flertallet også sørge for at folk på Torstrand i forkant før endelig vedtak,  får en god prosess mht støyproblematikken og tilstrekkelig med informasjon og forklaring til rapporter og utredninger som er gjort.

Vi håper på en positiv medvirkning fra MHV, og som i gjennom sitt mandat og myndighetsområde kan sørge for at så skjer.

Artikkeltags