Høyre tar mobbetallene i elevundersøkelsen på største alvor. Det er nulltoleranse for mobbing. Sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet vurderer Høyre nå både kortsiktige og langsiktige tiltak. Dette skal vi til livs. For oss er det viktig at tiltakene baseres på kunnskap slik at vi utskriver rett medisin.

Venstre, ved Magdalena Lindtvedt, tar i en kommentar 9. april til orde for viktigheten av en god skole for barns oppvekst. Det kan Høyre skrive under på. Vi må likevel be om en klargjøring fra Venstres side om hvor de plasserer ansvaret for den svartmalingen Lindtvedt foretar ved bl.a. å skrive at; «flere må få opp øynene opp, for situasjonen i Larvikskolen er faktisk så ille som det skildres».

Høyre tok over styringen av Larvik kommune igjen etter kommunevalget senhøsten 2019. I de forutgående 8 årene hadde Venstre en hånd på rattet sammen med flertallet i kommunestyret. Gjennom partileder Hallstein Bast satt Venstre både med varaordføreren og lederen for oppvekstkomiteen som hadde ansvar for Larvikskolen. Venstre var også en del av det borgerlige flertallet før det. Venstre har altså sammenhengende hatt makten i Larvik kommune i 20 år.

Venstre har slik sett hatt større påvirkningsmulighet på Larvikskolen enn de fleste andre politiske partiene. Likevel skriver Lindtvedt dette; «Man har gjennom mange år skåret ned på både lærere og assistenter. Situasjonen er nå så alvorlig at driften ikke er forsvarlig og det går utover barns helse.» Mener Venstre med dette at nedprioriteringen av skolen startet for 1,5 år siden? Spørsmålet er retorisk. Tallenes tale er klar. I alle de årene Venstre var med og styrte kommunen lå Larvikskolen lavere på pengebruk per elev enn sammenlignbare kommuner.

Lindtvedt tar i sitt innlegg til orde for flere miljøterapeuter. Det er en del av vurderingen samarbeidspartiene foretar og Høyre er glad for at det ser ut til å være bred forankring om et slikt standpunkt. Men det er fristende å spørre hva som har hindret Venstre i en slik prioritering de foregående årene?

Lindtvedt går langt i å indikere at årsaken til det Venstre oppfatter som en særdeles dyster situasjon i skolen skyldes at hun og partiet «gang på gang blir nedstemt i kommunestyret».

I Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiets budsjett er det avsatt kr 50 millioner kroner til rehabilitering av Stavern skole, 30 millioner kroner til opprusting av skolegårder i hele kommunen, realfagssatsing gjennom Newton-rommet, ekstra ressurser til svømmeopplæring, midler til «en time fysisk aktivitet hver dag» og vi tilbakeførte midler ift. kommunedirektørens forslag for å opprettholde både LOS og Ressursteamet.

Venstre stemte imot flere av disse forslagene. Det hører også med til historien at da Venstre la fram sitt eget budsjettforslag i desember viste det seg at flere av Venstres skoleforslag var finansiert med nesten 40 millioner kroner som ikke kunne disponeres. Budsjettet til Venstre hadde altså ikke noen reell inndekning.

Hovedutvalget for oppvekst og kvalifisering skal ha et ekstraordinært møte 14. april. Her skal elevundersøkelsen gjennomgås grundig. Høyre ser fram til denne behandlingen. Den vil gi oss grunnlaget for å starte og sette inn målrettede tiltak basert på kunnskapsbaserte anbefalinger. Det er også en rekke spesielle forhold som må tas med i vurderingen: Spiller Covid19-pandemien inn på årets undersøkelse? Påvirker det i så fall hvordan situasjonen skal håndteres? Hva slags type mobbing snakker vi om? Er det nettmobbing? Er det fysisk?

Høyre er et skoleparti. Vi er villige til å tilføre skolen ressurser. Vi er særlig opptatt av å øke voksentettheten fremfor å bruke penger på mer administrasjon. Vi må heller ikke gå i den fella å tro at mer penger løser alt. Vi politikere, kommunen som skoleeier, skoleledelse, lærere, foreldre og elevene selv har alle et felles ansvar for å skape et trygt og godt miljø.

En god barndom varer livet ut og vi har alle et ansvar skal vi etterleve målet om nulltoleransen mot mobbing.