Vel hjemme etter nok en biltur i Europa, er det et par forhold når det gjelder veier og fartsgrenser som aktualiseres. Fartsgrenser på både landeveier og flerfelts motorveier er gjennomgående 20–30 prosent høyere på kontinentet enn hos oss. Dette sikrer god flyt og effektiv trafikkavvikling. Dessuten økes respekten for fartsgrensene når tillatt hastighet føles «riktig» i forhold til veistandarden.

Men, det er likevel et motsatt budskap dette innlegget skal handle om, nemlig problemet med for høyt fartsnivå i Norge på et spesielt område – kjøring i tunneler. For her er det, etter undertegnedes mening, ikke sammenheng mellom trafikkmiljø og fart.

De siste årene har vi sett stadig flere ulykker med store personskader i tunneler på norske veier, ikke minst på E18 ved Larvik. Ulykkene blir mer alvorlige på grunn av den høye hastigheten ved sammenstøtet. I dag er det skiltet opptil 110 km/t i tunneler langs motorveiene. Når vi dessverre vet at nordmenn ofte legger til «moms» på fartsgrensene, betyr det at reell hastighet kan være mye høyere. Dette er altfor fort i et så komplekst kjøremiljø som en tunnel innebærer. Tenker her på faktorer som avstanden mellom biler og tunnelvegg, avstanden imellom bilene i hvert kjørefelt, de vekslende lysforholdene, fare for ising i tunnelinnløpene vinterstid mv. I tillegg blir jo enkelte sjåfører stresset av å kjøre i tunneler, noe som kan gå ut over konsentrasjonen og dermed trafikksikkerheten.

Mitt forslag er at det innføres en øvre fartsgrense på 100 km/t for kjøring i tunneler med to atskilte løp (motorveier), mens tillatt hastighet i tunneler med motgående trafikk begrenses til 70 km/t. Alle tunneler langs hovedveiene med lengde over 1.000 meter får automatisk gjennomsnittsmåling av farten. Dermed kan det faktiske hastighetsnivået falle med anslagsvis 20–30 prosent, noe som vil redusere konsekvensene av en eventuell ulykke betydelig.

Foreslått modell ligner på tilsvarende løsninger i Østerrike og Slovenia, som har vært med på å redusere antall alvorlige ulykker i disse landene. Her kan man kjøre i 130 km/t på normal motorvei, men kun i 100 km/t når det er en tunnel.