De fleste som migrerer i dag gjør det ikke for å jobbe utenlands, men for å komme seg vekk fra klimaskapte katastrofer, konflikter og sult. For å imøtekomme fremtidige økende behov, må det handles og tenkes nytt rundt migrasjon.

Mer enn 100 millioner mennesker er nå drevet fra sine hjem verden over. Tørke og flom, krigen i Ukraina og økt fattigdom som følge av pandemien er noen av årsakene. Verdensbanken estimerer at tallet på internt fordrevne globalt vil være opp mot 216 millioner innen 2050 dersom det ikke handles nå. I en ny rapport gir FNs migrasjonsorganisasjon (IOM) anbefalinger på hva som kan gjøres for å imøtekomme fremtidige utfordringer. To av dem er:

1. Gi flere muligheten til å bli hjemme. Ved å gjøre noe med årsakene til migrasjon, vil færre bli tvunget på flukt.

2. Sørge for flere lovlige måter å migrere på.

Dette er løsninger som Caritas har tro på. Men de forutsetter politisk vilje. Og at mer penger går til opplæring av lokalbefolkning, frivillige og sivilsamfunn i utviklingsland – slik at de blir bedre rustet til å håndtere og forebygge fremtidige kriser. På FNs humanitære toppmøte i 2016 ble det bestemt at 25 prosent av de globale nødhjelpsmidlene skulle gå til lokale aktører. Seks år etter utgjør den direkte finansieringen kun 4,7 prosent. Det er på høy tid at dette løftet innfris.

I 2023 spår FN at 339 millioner mennesker vil trenge nødhjelp – mange av dem befinner seg i Afghanistan. Langvarig tørke og konflikt har gitt den mest alvorlige sultkrisen på 20 år, og millioner har forflyttet seg internt i landet eller til naboland. Caritas er til stede og jobber for å øke matsikkerheten til befolkningen – både på kort og lang sikt. Vi gir småbønder opplæring i klimarobust landbruk, og hvordan de bedre kan foredle og lagre overskuddsmaten. Det igjen øker muligheten for videresalg på markeder og økte inntekter. Dette er en vellykket metode som bidrar til økt levestandard – både for bøndene og lokalsamfunnene – og bedre kunnskap i hvordan man skal klare seg til tross for ekstremvær og andre kriser. Opprettelsen av kooperativer og arbeidsplasser er også avgjørende i det langsiktige arbeidet. I land preget av konflikter er også fred og forsoningsarbeid viktig, med mål om å gi ungdom yrkesopplæring, arbeid og fremtidstro.

For å unngå store migrantstrømmer i fremtiden, må problemene løses lokalt – ved å øke kunnskapen og gjøre utviklingsland mer selvhjulpne. Derfor gir vi vår fulle støtte til IOMs løsningsforslag. Og i forbindelse med den internasjonale migrasjonsdagen 18. desember ber vi Norge gå i front for å sikre lokale organisasjoner mer innflytelse, styrke deres beredskap og øke finansieringen av deres nødhjelpsrespons, slik at verdens samlede humanitære respons blir mer bærekraftig.

Vi håper på en kursendring, slik at utviklingsland i fremtiden vil bli mer selvhjulpne i håndteringen av ringvirkningene av klimaendringer, konflikter og pandemier. Da vil flere folk velge å bli. Migrasjon er ofte siste utvei.