I Oslo planlegges Norges mest kostbare sykehusutbygging noensinne. Byggeplanene – som blant annet innebærer å legge ned Norges største akuttsykehus, Ullevål sykehus – har et foreløpig prisanslag på 50 milliarder kroner. Beløpet har vokst gradvis i løpet av prosessen. I tillegg har akuttmiljøet på Ullevål ropt varsko om at byggeplanene vil gi et dårligere helsetilbud både for befolkningen i Oslo og for hele regionen. Men ikke nok med det: Helse Sør-Øst planlegger et unødvendig dyrt prosjekt som kan gå på bekostning av sykehusutbygginger på andre deler av Øst- og Sørlandet.

Det er nemlig ikke bare i hovedstaden at befolkningen trenger nye sykehusbygg. Det trengs definitivt også i Vestfold og Telemark. Her er det nye somatikkbygget og det nye psykiatribygget i Tønsberg påbegynt. Forhåpentligvis holder prosjektet seg innenfor planlagt budsjettramme, slik at det ikke trenger ekstrabevilgninger – det blir vanskelig nå med de unødvendig store gigantinvesteringene Helse Sør-Øst prioriterer til et helt nytt sykehus i Oslo. I tillegg står det byggeprosjekter i kø i alle de andre fylkene som tilhører Helse Sør-Øst. Byggeprosjekter som ennå ikke har avklart finansering, og som naturlig nok nå har fått en høyst usikker fremtid. Da snakker vi blant annet om nytt og viktig somatikkbygg i Skien, og nytt strålesenter som gjør at kreftpasienter slipper å reise til Oslo eller Kristiansand for å få strålebehandling.

De neste årene planlegger Helse Sør-Øst investeringer for opptil tolv milliarder kroner årlig. Det er mer enn de årlige investeringene til hele Sykehus-Norge de siste årene. Helse Sør-Øst forsvarer det høye investeringsnivået med forventninger om at sykehusdriften skal bli mye mer effektiv så fort sykehusene flytter inn i nye bygg. Men vi har flere ganger sett at denne typen forventninger ikke slår til – for eksempel var det nettopp den urealistiske troen på effektivisering som var årsaken til at Ahus og sykehuset i Østfold ble bygget for trangt. I så fall vil ikke Helse Sør-Øst ha råd til å gjennomføre alle utbyggingene som er planlagt.

På direkte spørsmål klarer ikke helseminister Bent Høie å garantere at ingen andre sykehusutbygginger blir forsinket eller skrinlagt som følge av planene i Oslo. Han kan heller ikke svare på hvilke prosjekter som eventuelt blir utsatt. Dermed må befolkningen på store deler av Øst- og Sørlandet leve i uvisshet om hvilket sykehustilbud de får i fremtiden.

Det er tydelig at det nå ligger prestisje i å legge ned Ullevål sykehus for å få et samlet regionsykehus i høyblokker på Gaustad – koste hva det koste vil. Det er én av grunnene til at Senterpartiet har fremmet forslag i Stortinget om å bevare Ullevål sykehus. Forslaget er basert på en anbefaling fra fagpersoner med mange års erfaring innen medisin, sykehusplanlegging og kvalitetssikring av offentlige byggeprosjekter. Det anslås å bli rundt 20 milliarder kroner billigere enn planene til Helse Sør-Øst, fordi man verken må rive nye og velfungerende bygg eller kjøpe nye tomtearealer.

Slaget om sykehustilbudet på Sør- og Østlandet vil stå i Stortinget i høst. Da skal de folkevalgte både ta stilling til lånebevilgningen til gigantprosjektet i Oslo, samt Senterpartiets representantforslag om en alternativ sykehusstruktur. Men kampen er også lokal. Fra andre deler i landet har vi sett at lokalpolitisk press har vært avgjørende for å snu sykehussaker – for eksempel da myndighetene ville legge ned akuttfunksjoner i Odda. Derfor trenger vi kommunepolitikere som kan gi helseministeren og stortingspolitikerne tydelig beskjed om at de ikke aksepterer stadige utsettelser av helt nødvendige sykehusbygg.