Torsdag 27. mai var det et faktum – Unio og KS er i brudd i forhandlinger om lønn, og Unio tok ut medlemmer i fase 1 fra torsdag. Det er beklagelig at vi må bruke streik som virkemiddel, men rekrutteringsutfordringene i offentlig sektor er svært bekymringsfulle. Lønnstilbudet fra KS er for lavt til at vi kan ta på alvor at de faktisk ønsker å gjøre noe med disse utfordringene. KS er eid og styrt av kommunene og fylkeskommunene. Hvem som egentlig bestemmer i KS har vært diskutert flere ganger. Under lærerstreiken i 2014 ble det avslørt at de aller fleste kommunene/fylkeskommunene som sendte inn sine innspill til tariffoppgjøret, ikke hadde behandlet innspillene politisk. Rådmenn (kommunedirektører) og personalsjefer sto for innspillene som Hovedstyret baserte sine tariffpolitiske vedtak på. Hvordan dette er i år, vet vi ikke, men det er grunn til å tro at det er svak politisk involvering i mange kommuner/fylkeskommuner. Vår utfordring til ordførere i Vestfold og Telemark er: Hva mener du er det beste virkemiddelet for å rekruttere og beholde lærere og sykepleiere, og hva har du gjort i din kommune og fylkeskommunen for å få det til?

I en undersøkelse fra i høst kommer det fram at opp mot halvparten av lærere har søkt eller vurderer å søke andre jobber. Ingen er tjent med at vi ikke har nok sykepleiere eller at lærere underviser barna våre uten at de er kvalifisert for det. I grunnskolen i Vestfold og Telemark utføres hhv. 12 og 13 % av undervisningen av ukvalifiserte. I videregående skole er tallet hele 20 prosent i Vestfold og 22,5 prosent i Telemark. Kommunene lider også under sterk sykepleiermangel, og den er størst i kommunene. Ingen er tjent med et offentlig tjenestetilbud som lider under åpenbar mangel på fagpersoner, og som dermed ikke gir det tilbudet de skal til innbyggerne. Sykepleiermangelen merkes ved at det stadig er flere ubesatte stillinger, og de få som er igjen på jobb får et altfor stort ansvar alene. Sykepleierkompetansen er helt nødvendig for å ivareta stadig mer krevende sykepleieroppgaver ute i kommunene. Når en hjemmesykepleier på en avdeling i Tønsberg rammes av at én sykepleier tas ut i streik, og kommunen søker dispensasjon for denne ene, da sier det alt om hvor avhengig kommunen er nettopp av denne kompetansen. Det skal og må være attraktivt å jobbe i offentlig sektor, og da må forholdene ligge til rette for det. I frontfagsmodellen er det åpning for å tilgodese enkelte grupper som sakker akterut lønnsmessig i forhold til andre grupper med like lang utdanning. Vi ber om at det blir gjort for å ha et tilbud til innbyggerne som i større grad kan møte de forventningene vi har til våre tjenester i offentlig sektor.

I Vestfold og Telemark tok Unio ut 416 medlemmer i streik sist torsdag. De jobber i Tønsberg, i kommunale og fylkeskommunale tjenester. På onsdag trappes etter planen streiken opp. Da tar Unio ut ytterligere 604 medlemmer i Tønsberg. I tillegg tas det ut 566 medlemmer i Porsgrunn, på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. De streiker på vegne av oss alle! All støtte til de streikende!