Jan Stokseth fra Senior Høyre forsøker seg på ei politisk analyse i lokalavisa den 10. mai, der han blant annet mener – ikke overraskende som den høyremannen han er – at velgerne ikke bør stemme på Senterpartiet. Humor er viktig i politikken, men dessverre for Stokseth tilfører ikke denne analysen annet enn et lite smil.

Åtte år med ei høyredominert regjering er mer enn nok. Solberg-regjeringa har med hard hånd overstyrt vedtak i kommunestyrer og fylkesting, og tvunget gjennom sentralisering på tvers av lokale ønsker. Senterpartiet er veldig kritiske til regjeringas sentraliserende politikk som politireformen, vedtak om sykehusstruktur og ambulansetjeneste, skattereformen og NAV-reform. Felles for disse er mindre tilgjengelighet til velferdstilbud og sentralisering av arbeidsplasser.

Den høyredominerte regjeringa har brukt økonomisk press og løfter om overføring av oppgaver fra staten til fylkeskommuner og kommuner. Resultatet så langt er både manglende oppgaver og finansiering. Dvs. de nye oppgavene består i hovedsak av å administrere statlige ordninger uten økonomisk medfølgende finansiering. I motsetning til Solberg-regjeringa vil Senterpartiet gi fylkene større mulighet til å drive samfunnsutvikling. Dette arbeidet må starte med å flytte ut oppgaver, statlige arbeidsplasser og redusere statlig byråkrati. En forutsetning for dette er bedring i fylkes- og kommuneøkonomien. I vårt alternative statsbudsjett for 2021 la Sp inn 9,8 millioner kroner til Larvik i generell rammeøkning i forhold til regjeringa. Tilsvarende 180 millioner kroner til Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Etterslepet på fylkesveinettet ble i 2018 beregna til 59 milliarder kroner. Til tross for at fylkeskommunene i mange år har ropt et varsku, har ikke den høyredominerte regjeringa vist vilje til å bruke penger på å rette opp det enorme vedlikeholdsetterslepet. Det får beboerne langs Fv. 3230 Lindsholmveien fra Brufoss til Hvittingfoss svi for. Både brua og veien er så dårlig at tømmertransport i praksis er uaktuelt. Mens sagbruka skriker etter mer tømmer tørker skogen på rot pga. dårlig veistandard.

Senterpartiet ønsker å opprettholde et tydelig signal om et forbud mot bruk, besittelse og kjøp av narkotika i norsk lovgivning. Tilgangen på ulovlige narkotiske stoffer må reduseres for å hindre nyrekruttering og økt bruk.

Senterpartiet er sterke motstandere av norsk medlemskap i EU. Vi vil også utrede alternativer til EØS-avtalen, som skal styrke norsk sjølråderett og sikre eksportadgangen til det indre marked.

Dersom Senterpartiet blir en del av ei ny etterlengta regjering etter stortingsvalget 13. september vil vi blant annet prioritere et samfunn med små sosiale og geografiske forskjeller. Sikre norsk eierskap til norske naturressurser. En god nasjonal og lokal beredskap. Et sterkt folkestyre som sikrer tjenester og tilbud nært folk. Dessuten trygg, rein og lokalprodusert norsk mat.