1. Hvordan skal larviksskolen bli best i Vestfold?

– Innholdet i skolen er viktigere enn monumentale skolebygg. Vi ønsker én time fysisk aktivitet daglig og servering av frukt og varmmat, og vil åpne for kursplandeling, fjerne tidstyvene, innføre mobilfri skole, og styrke både yrkesfag og matematikk. Det må stilles krav til elevene, ut fra den enkeltes forutsetninger. Skolen miljøsertifiseres i henhold til «Grønt Flagg», et pedagogisk verktøy for å fremme bærekraftig utvikling gjennom miljøundervisning.

2. Hva vil ditt parti gjøre for å møte eldrebølgen?

– Sykehjem skal selv tilberede mat, hovedsakelig basert på ferske, kortreiste og økologiske råvarer, og ha kompetanse til å vurdere den enkeltes ernæringsmessige status, behov samt tid til å tilrettelegge gode måltidssituasjoner. Bemanningen med leger og sykepleiere med geriatrisk kompetanse må styrkes.

3. Hvorfor bør, eller bør ikke, kommersielle aktører få drive sykehjem?

– Kommunen, frivillige organisasjoner og private kan drive omsorg, men ingen skal kunne tjene seg styrtrike på omsorg finansiert over offentlige budsjetter og plassere pengene i skatteparadiser – og ansatte skal ha lønns-, pensjons- og arbeidsforhold tilsvarende offentlig virksomheter.

4. Hvordan skal vi skape flere arbeidsplasser i Larvik?

– Framtiden er grønne arbeidsplasser. Gode jordbruksforhold gir grunnlag for flere arbeidsplasser blant annet i økologisk jordbruk, videreforedling og lokal omsetning. Vi har allerede bedrifter med kompetanse innen energiøkonomisering i bygninger, bølge- og vindkraft (inkl. mekaniske bedrifter med offshore-kompetanse), samt IT m.m.

5. Hva betyr «Fjordbyvisjonen» for ditt parti?

– Et levende sentrum skal utvikles mellom Bøkeskogen og fjorden, med spesialforretninger, service, kultur, kafeer, kontorarbeidsplasser, trivelige uterom og et variert boligtilbud. Ny jernbanestasjon som kollektivknutepunkt med pendelbusser fra lokalsentre må lokaliseres nær sentrum. Det må bygges ganske konsentrert, men Indre havn må beholde et preg av åpne, grønne offentlige arealer.

6. Hva vil ditt parti gjøre for å styrke integreringsarbeidet i Larvik?

– Opplæring i norsk og om norskesamfunnsforhold samt bruke innvandrernes kompetanse fra hjemlandet.

7. Skal Nordbyen få lov til å utvide handelsarealene?

– Nei, for å tette handelslekkasjen til andre byer må vi heller styrke et levende sentrum.

8. Hvilke partier ønsker ditt parti helst å samarbeide med?

– MGD kan samarbeide med alle som gir oss gjennomslag for vår miljøpolitikk.

9. Hvem bør bli Larviks neste ordfører, og hvorfor?

– Den som vil inkludere MDG i et forpliktende samarbeid.