1. Hvordan skal larvikskolen bli best i Vestfold?

– Vi må erkjenne at elever er ulike og tilegner seg kunnskap på ulik måte. Skolen må ta utgangspunkt i hver enkelt elev og sørge for at de får utviklet sine talenter, uavhengig av om disse er teoretiske, kunstneriske eller praktiske. Innholdet i skolen er viktigst. Gode basiskunnskaper og sosial kompetanse er det viktigste vi kan gi våre barn.

2. Hva vil ditt parti gjøre for å møte eldrebølgen?

– Høyre vil at det legges til rette for at alle kan bo hjemme så lenge som mulig. Vi vil prioritere en storstilt utbygging av omsorgsboliger. Høyre vil vurdere å etablere en «dementslandsby» etter nederlandsk modell der man har kafé, butikk, park m.m. slik at beboerne føler seg «hjemme».

3. Hvorfor bør, eller bør ikke, kommersielle aktører få drive sykehjem?

– For Høyre er kvaliteten på omsorgen det viktigste. Hvem som leverer tjenesten er underordnet.

4. Hvordan skal vi skape flere arbeidsplasser i Larvik?

– Det første som må på plass, er et kommunestyre som bestemmer seg for å jobbe sammen til det beste for Larvik. I tillegg trenger man samspill og medvirkning fra private aktører. Vi må ta tak i holdningene til – og hvordan kommunen møter – private og frivillige som har en god idé eller som tar et initiativ. Larvik Høyre vil at disse blir møtt av offentlig ansatte og politikere som er positive og ser muligheter. Samspill og samarbeid basert på tillit, bred enighet om de langsiktige, overordnede målene er vesentlig skal vi lykkes.

5. Hva betyr «Fjordby- visjonen» for ditt parti?

– Det betyr at framtidig byutvikling skal orientere seg mot fjorden. Områdene i Indre havn må innrettes slik at de kan tas i bruk hele året. Vi ønsker at Indre havn skal fungere som en åpen park for folket, en landside preget av små kafeer/spisesteder der det fortsatt skal spilles volleyball, og hvor det etableres en plaskedam og lekeapparater for de minste barna. Vi vil at mulighetene for et helårs oppvarmet sjøbad utredes. Høyre vil at det så fort som overhodet mulig anlegges en småbåthavn og en mathall i det gamle tollbygget.

6. Hva vil ditt parti gjøre for å styrke integreringsarbeidet i kommunen?

– Larvik har et velfungerende mottaksapparat. Det viktigste integreringstiltaket som finnes, er vellykket norskopplæring. Vi må yte gode tilbud og tørre å stille krav.

7. Skal Nordbyen få lov til å utvide handelsarealene?

– Gjennom behandling i kommuneplanutvalget har vi nå lagt til rette for en positiv utvikling på Nordbyen og Hovlandbanen.

8. Hvilke partier ønsker ditt parti helst å samarbeid med?

– Vi vil samarbeide med dem som gir oss størst gjennomslag for Høyres politikk.

9. Hvem bør bli Larviks neste ordfører – og hvorfor?

– Bjarne Steen – fordi han har handlekraft og et sterkt mannskap.