– Vi er forferdelig skuffet over at vi ikke blir hørt. Før møtet i planutvalget sendte jeg, sammen med min mann Trond Aaraas, et brev til politikerne i utvalget med en rekke argumenter mot å godkjenne prosjektet. Det har de ikke tatt hensyn til. Endringene i prosjektet er ikke i nærheten av å komme oss i møte, sier Siv Hjertø, som selv er en av naboene til prosjektet på Østre Halsen.

Vedtok utbyggingen

Det store, og for naboer kontroversielle prosjektet Nordlyløkka, skal nå videre til formannskap og kommunestyre for endelig avgjørelse, etter at planutvalget godkjente de endrede planene fra utbygger i møtet i utvalget tirsdag.

– Det er blitt gjort flere endringer til det bedre etter høringer. Jeg er blant annet glad for at lekeplassen på området er flyttet vekk fra hjørnet på området og inn i midten. Nå er den lenger unna trafikk, støy og forurensning. Jeg støtter nå innstillingen fra administrasjonen, sa Venstres Karin Frøyd blant annet under sluttbehandlingen av prosjektet i planutvalgets møte.

Kommunedirektøren innstilte på å vedta detaljert reguleringsplan for Nordlyløkka, og planutvalgets medlemmer var enige med både administrasjonen og Frøyd.

– Det er tatt hensyn til mange av naboenes bekymringer, sa Aps André Lysnes blant annet under behandlingen.

– Prosjektet er godt justert. 18 boliger på et slikt området er bra i forhold til fortetting, selv om det kan bli mye trafikk i gatene her, fulgte Rødts Steinar Henden opp, og Aps Sonja Mandt støttet prosjektet, selv om hun syntes det var synd at tre brukbare boliger må rives for å gi plass til de nye boligene.

Reduserte planer

Det skal nå, dersom kommunestyret også sier ja, bygges to firemannsboliger og to femmannsboliger, alle i to etasjer på stedet, som ligger på Østre Halsen og grenser til Ove Gjeddes vei i sør, Nordlyløkka mot vest, og eksisterende bolig- og næringsbebyggelse mot nord og øst. Området består i dag av tre boligeiendommer, hver bebygd med én enebolig. All eksisterende bebyggelse på området skal rives.

Til sammen er planområdet planlagt utbygd med 18 boenheter, istedenfor 20 som lå i planforslaget til førstegangs behandling.


Parkeringen for de nye boligene er løst i parkeringskjeller under bebyggelsen, og gjesteparkering er lagt på terreng. Nærlekeplassen er flyttet til midten av planområdet istedenfor ved hjørnet mellom Ove Gjeddes vei og Nordlyløkka, som lå i planforslaget lagt ut til offentlig ettersyn og høring. Endringen er ifølge innstillingen gjort for å forbedre sikkerhet for brukere, og for å imøtekomme uttalelsen fra Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Omfattende klager

Planprosessen for prosjektet har vært krevende, ikke minst fordi det har vært stor motstand fra beboere i området. I forbindelse med behandling av prosjektet ble det levert inn en naboprotest med 55 underskrifter.

Naboene mente blant annet at utnyttelsesgraden var for høy, at høydene burde senkes, samt at det var stor bekymring for fremtidig økt trafikk i området.

«Det har over noe tid, særlig siste fem år, inntruffet en meget omfattende og uønsket fortetting av Østre Halsen. Dette ved at utbyggere erverver eiendommer, med store tomter, og planlegger/ oppfører bygg som både i forhold til størrelse og utforming/stil utgjør betydelige fremmedelementer i området. Det antas at flere områder på Østre Halsen er blant de bebyggelsesområder som er mest utbygd i Larvik de seneste år», het det blant annet i protestskrivet. Naboene uttrykte også bekymring i forhold til grunnforhold knyttet til kvikkleire.

Har ikke tillit

I brevet Siv Hjertø og Trond Aaraas sendte politikerne før møtet i planutvalget tirsdag, skriver de to at de hadde sett på saksdokumentasjonen og forslag til ny reguleringsplan med rettelser, og at de fortsatt er bekymret og forundret over kommunedirektørens innstilling.

De to stiller i brevet seg undrende til at kommunens politikere ønsker å ha en utnyttelsesgrad på dette prosjektet i størrelsesordenen mellom 40 og 50 prosent, og de reagerer på at administrasjonen sammenligner prosjektet med andre større prosjekter i nærheten, som blant annet prosjekter på Gloppeskogen.

«Å sammenligne med Gloppetunet som er et ombygd skoleområde som ligger uten tilknytning til annen bebyggelse. Det synes vi er noe spesielt», skriver de blant annet.

I brevet peker Hjertø og Aaraas igjen også blant annet på den økende trafikktettheten prosjektet vil gi for området, og de peker på faren ved dårlige grunnforhold med kvikkleire i området.

De to avslutter brevet med en klar oppfordring til politikerne: «Vi håper dere ser motsetningene, og at dere som politikere faller ned på en beslutning om at dette prosjektet ikke er ønsket på Østre Halsen. Vi og flere med oss ønsker fortsatt å ha luft mellom husene, store hager, grøntarealer og ikke minst en sikker plass og bo, både med tanke på grunnforhold og med tanke på trafikksikkerhet for våre barn. Ta ansvar. Vis at dere som politikere faktisk tar innbyggerne på alvorlig», skriver de.

– Nå er vi som sagt veldig skuffet. Tilliten til planutvalget er nå langt fra på topp hos oss. Nå vil vi sette oss ned og vurdere om vi skal gjøre noe videre med dette, sier Siv Hjertø til avisa.


Starter så snart som mulig

Håkon Blikstad, daglig leder i STB Eiendom AS, sier til ØP at han er svært godt fornøyd med at politikerne i planutvalget nå sa ja til saken.

– Vi er veldig godt fornøyd, og håper nå at prosjektet går like greit gjennom i formannskapet og i kommunestyret. Vi ønsker å komme i gang med prosjektet så snart som mulig, sier han.

Blikstad sier at det har vært svært stor interesse for prosjektet, og mange alt står på liste for bolig her.

– Vi håper at vi alt over sommeren kan sende inn en detaljert plan, og har håp om at vi kan være i gang med bygging alt om et par år, sier han.