I ØP den 14/9 har Larvik Venstre et innlegg med overskriften «Amundsens ruståke»

Jeg skal ikke gå inn på hva som er ruståke og hva som ikke er det. Men når Larvik Venstre velger å informere om sitt syn, så velger jeg å gi noen konkrete informasjoner og konkrete tall.

Jeg tviler ikke på ønsket fra Larvik Vestre om å redusere både overdose dødsfall og de problemer som bruken av rusmidler fører med seg. Samtidig så er det viktig å se hva totaloversikten for rusproblemene viser.

Larvik Venstre viser til at det i 2020 var 324 overdosedødsfall i Norge. Tallene for 2021 var 241 overdosedødsfall. En nedgang fra 2020 til 2021. Det er det laveste antall dødsfall siden 2013. Herav 33 % kvinner. (Narkotika i Norge v/Ellen Johanna Amundsen – 9/6-2022)

Fra året 2017 fram til og med 2020 økte overdosedødsfall. I 2021 gikk antall dødsfall ned. Samtidig så viser en oversikt fra «Kilden» – kjønnsforskning.no, at heroinoverdoser er på vei ned, mens overdosedødsfall med smertestillende piller øker. (I år 2000 døde 400 av overdose)

Tall viser også at de som dør av overdoser blir eldre. De fleste som dør i dag, har et gjennomsnitt på 45 år. En økning fra 35 år.

I år 2000 var rundt 80 % av overdosedødsfallene heroinforklarte. I 2020 var de ca. 20 %. For kvinner er det smertestillende piller som dominerer. Mange var ulykker-overdoser. De fleste kvinner som dør av overdose er altså fra piller.

Den gruppen som den «typiske brukeren av illegale rusmidler» er yngre menn. De har kanskje vært i rusbehandling, i fengsel eller har liten kontakt med arbeidsmarkedet. (Ca 25 % i norske fengsler soner en narkodom) Den nyere gruppen er eldre, og har flere kvinner enn den «klassiske» gruppen som dør av overdoser.

Nesten alle forebyggingstiltak er rettet mot den klassiske gruppen.

Det er vel ingen tvil om at uansett hvilket politisk parti du tilhører, så ønsker du at fleste mulig personer ikke kommer i en avhengighets situasjon til rusmidler eller piller. Å bygge for egen livskvalitet handler om å ta gode valg, hvor bruken av rusmidler ikke hører til.

Litt om alkohol. Antall registrerte dødsfall for alkohol i Norge i 2021, viser at 371 personer drakk seg i hel. (Det er slik det er registrert) I tillegg kommer vold, ulykker og barns opplevelser.

Dette er de konkrete oppgitte tall, men Legeforeningen i Norge skriver i sitt eget tidsskrift «Tidsskriftet»: Alkohol er vårt viktigste rusproblem og fører til mye sykdom og lidelse. Og for skader og for tidlig død.

Ifølge foreningen har 15–20 % av alle sykehusinnleggelser alkohol som grunnleggende årsak. I 2020 var det 1 921 231 pasienter innlagt på norske sykehus. Det betyr at over 300 000 sykehusinnleggelser årlig har alkohol som medvirkende årsak. Ca 35 % av pasienter på akuttmottak er ruspåvirket.

Alkohol er det mest brukte rusmiddel i Norge og det rusmiddel som gir flest dødsfall og skader.

WHO markerer at det viktigste forebyggings tiltak for å redusere bruk og skader av rusmidler, er å redusere tilgjengelighet.

Slik jeg oppfatter partiet Vestre i dag, så er ikke reduksjon av tilgjengelighet noe som partiet går inn for når det gjelder alkohol. I spørsmålet om narkotika er jeg enig i å gi brukere tilbud om behandling før straff. Motiveringen til den enkelte kan være avgjørende.

Det beste er å skape gode oppvekst vilkår, hvor alle føler seg inkludert og hvor rusmidler ikke hører til, verken alkohol eller narkotika.