Gå til sidens hovedinnhold

Verdens miljødag!

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er oss i den rike delen av verden som forurenser mest. Verdens fattige rammes hardest. De som har minst å beskytte seg med er mer sårbare og har liten mulighet til å tilpasse seg konsekvensene. Klimaendringer vil derfor forsterke problemene knytta til fattigdom, og øke forskjellene mellom fattige og rike.

FN stifta Verdens Miljødag 5. juni 1972 for å øke folks bevissthet om miljøspørsmål. Senterbevegelsen har markert dagen helt fra starten på grasrotplan for å spre informasjon om miljø og bærekraftig utvikling.

Årets tema er luftforurensing. Vi kan ikke slutte å puste. Verdens Helseorganisasjon (WHO) melder at sju millioner mennesker hvert år dør av forurensa luft og dårlig luftkvalitet. 92 prosent av verdens befolkning har ikke rein luft å puste inn. Forurensing på bakkenivå vil redusere avlingene for basismatvarer med 26 prosent innen 2030. Temaet inviterer og forplikter oss til å tenke på hvordan vi kan gjøre små endringer i hverdagen for å redusere klimaendringene også her hos oss.

Spørsmålet er ikke om Norge skal ha en kraftfull klimapolitikk, men hvilken klimapolitikk som virker best. Bosetting i hele landet er en forutsetning for å ta i bruk naturressursene og lykkes med en grønn omstilling. Senterpartiet mener Norge har gode forutsetninger for å møte klimautfordringene. Gjennom en god klimapolitikk vil vi bruke denne omstillinga til å styrke produksjonen i fastlands-Norge, skape grønn vekst og et stort antall nye arbeidsplasser i hele Norge. Senterpartiet vil jobbe for en klimapolitikk som gir effektiv transport, matproduksjon, næringsutvikling og som gir muligheten til å leve gode liv i hele landet.

Klimaendringene er menneskeskapte som følge av et stort og stadig økende forbruk av fossilt karbon i form av olje, gass og kull. Samtidig er Norge i dag mer avhengig av oljepenger enn noen gang tidligere. Til tross for at regjeringa snakker om omstilling og grønt skifte, er regjeringas bruk av oljepenger historisk høy og investeringene i framtidsretta landbasert industri fortsatt svært lave. Senterpartiet vil jobbe for en storstilt satsing på fastlandsindustri og videreforedling av Norges rike naturressurser der behovet for energi skal komme direkte fra sola i form av fotosyntesen, vannkraft, solceller, jordvarme og havvind.

Norske matprodusenter er blant verdens mest klimavennlige med lave klimautslipp pr produsert enhet. Langsiktig arbeid med avl, husdyrhelse og fôring har gitt et framtidsretta husdyrhold med lave utslipp. Dette arbeidet må videreføres, i tillegg må det utprøves og forskes videre på nye mulige tiltak, som metanhemmende tilsettingsstoffer i fôr. Klimatiltak som reduserer matproduksjonen vil flytte utslippa og verdiskapinga til andre land. Klimapolitikken må bidra til å sikre fortsatt livskraftig norsk matproduksjon. Utslipp fra biologiske prosesser kan ikke likestilles med fossil forurensing og skal ikke avgiftsbelegges. Senterpartiet vil jobbe for at norske matprodusenter får verktøy og økonomisk handlingsrom til å fortsette arbeidet med å redusere utslippa fra næringa.

Utslippa fra persontrafikk og transport må kuttes gjennom overgang til fornybart drivstoff på dagens kjøretøy og innfasing av utslippsfrie nye kjøretøy. Gjennom bred politisk innsats har Norge kommet langt i arbeidet med å kutte utslipp fra personbiler. Nå trengs det tiltak som monner også for resten av biltrafikken. Senterpartiet står sammen med næringslivet og miljøbevegelsen i kampen for et CO2-fond for næringstransporten. Næringstransporten står for 2/3 av utslippene fra transportsektoren. I følge Miljødirektoratet kan et CO2-fond bidra til å redusere utslippa fra transport med mellom 25 og 30 prosent innen 2030, noe som tilsvarer opp mot 2 mill. tonn årlig. Vi må samtidig legge til rette for at mer godstrafikk flyttes fra vei til bane og sjø. Det må legges til rette for at utspillsfrie løsninger i større grad tas i bruk på skip, sjøtransport og luftfart.

Olav Nordheim.

Ordførerkandidat for Senterpartiet.

Kommentarer til denne saken