Kommuneplanens arealdel 2021-2033 og utfyllende bestemmelser og retningslinjer ble nylig behandlet og vedtatt i kommunestyret. Hovedtrekkene i arealpolitikken var det enighet om.

Venstre mener at arealpolitikk og små og store utbygginger handler om så mye mer enn bare det enkelte utbyggingsprosjekt. Det handler i stor grad om naturverdier, men det handler også om trafikk, klima, friluftsliv, landskap, og om bomiljø og helse. Derfor stemte Venstre for de forslagene som i størst mulig grad ivaretok disse viktige verdiene.

Venstre mener at vi også bør ha kommuneøkonomien i tankene når det legges arealplaner. De omfattende planene som ble vedtatt i kommunestyret krever tid og ressurser – både når det gjelder bemanning og økonomi. Venstre stiller spørsmål om organisasjonen er tilstrekkelig rustet til å håndtere utfordringene med oppfølgingen av de store og mange planene. Det minnet Venstre om i debatten.

Flere arbeidsplasser og økt tilflytting er et uttalt ønske i kommunens strategi. I kommuneplanen legges det opp til en storstilt boligbygging framover, og det legges til rette for at enda flere kan bosette seg i Larvik. De nye boligarealene kommer i tillegg til allerede avsatte boligarealer i tidligere kommuneplan. Det ligger dessuten nærmere 20 reguleringsplaner til behandling også. Kommunen vil med dette få en boligreserve som kommer til å dekke behovet for boliger langt utover planperioden. Dette anser Venstre for altfor ambisiøst.

Med det mener Venstre at vi må sette en fot i bakken nå og ikke avsette så mange boligområder. Spesielt bekymringsfullt og lite bærekraftig er at mange definerte LNF-områder (landbruks-, natur- og friluftsområder) nå beslaglegges til formålet. Boligbygging bør fortrinnsvis skje i de områder der det allerede er etablert bebyggelse. Det kan foretas sanering der det kan være aktuelt og fortetting med kvalitet i eksisterende bebygde områder, med særlig vekt på de prioriterte tettstedene. Dette kan redusere behovet for å ta i bruk nye arealer, og bidrar derfor både til at naturverdier ivaretas, og at det blir enklere å gå, sykle og ta bussen.

Venstre stemte for flere av de foreslåtte boligområdene, men ikke de som Statsforvalteren og fylkeskommunen hadde varslet innsigelser mot. Larvik har noen av landets beste landbruksarealer. Bevaringen av disse viktige næringsarealene for primærnæringene - må ikke svekkes.

Mange ønsker å oppleve kystområdene våre. I arealplanen legges det opp til enda flere fritidsboliger og nye hyttefelt – i de verdifulle LNF-områdene, i grønnstrukturen og i strandsonen. Dette gikk Venstre imot.

Venstre spør om det er riktig å sette naturen og allmennhetens interesser til side og favorisere grunneiere, utbyggere og tiltakshavere for at noen få - i noen få måneder av året, skal få benytte (privatisere) de fineste områdene våre?

Strandsonen har et særlig vern etter plan- og bygningsloven. Sammenhengende grønnstrukturer er avgjørende for naturmangfoldet, dyrelivet og for kulturlandskapet. Dette må bevares før det er for seint. Det er skuffende at flertallet i kommunestyret stemte for å legge ut så mye areal til fritidsbebyggelse.

Rundt 300 dekar er allerede satt av til næringsområder fra tidligere. Det ble vedtatt like mye areal inn i den nye planen. Store arealer legges ut, også i verdifulle LNF-områder. Venstre stemte for flere av de foreslåtte næringsområdene, men ikke de som Statsforvalteren og fylkeskommunen hadde varslet innsigelser mot.

Det er også blitt en uheldig utvikling med rene næringsbygg og kontorarbeidsplasser i tidligere definerte industriområder. Vi ser likevel det praktiske i at det enkelte steder kan være aktuelt med en kombinasjon av industri, næring og kontor. Venstre mener at rene kontorarbeidsplasser i utgangspunktet skal lokaliseres til by- og tettsteder, nettopp fordi vi ønsker levende bymiljøer som også er tilrettelagt for kollektivtransport.

Utvidelser og etablering av småbåthavner har sin pris idet sjønært areal båndlegges. Etablering av båthavner får negative konsekvenser for det biologiske mangfoldet under vann, særlig i form av arealbeslag og forurensning. Båthavner generer mer biltrafikk inn i kystområdene og det utløser også behov for mer plass til parkering. I tillegg vil økt båttrafikk skape ytterligere belastning på vår begrensede skjærgård. Venstre mener å ha vektige grunner for å si nei til utvidelser eller etablering av flere småbåthavner - og stemte følgelig nei til disse i kommunestyret.

Hovedutfordringen for den kommunale planleggingen må være å videreutvikle et naturressursbasert næringsliv og opprettholde og øke bosettingen, samtidig som store verneinteresser ivaretas. Til syvende og sist handler arealpolitikk om verdivalg.