De siste dager er vi blitt kjent med at alt ikke er slik det er bestemt at det skal være Larvik. Allerede for 12 år siden fikk de eldre rettigheter, vedtatt av Stortinget etter forslag fra Helse- og Omsorgsdepartementet. Både eldre og yngre i Larvik bør være kjent med hvordan forskriften («Verdighetsgarantien») nå lyder:

§ 1.Formål og virkeområde

Forskriften har som formål å sikre at eldreomsorgen tilrettelegges på en slik måte at dette bidrar til en verdig, trygg og meningsfull alderdom.

Forskriften gjelder den eldreomsorg som ytes i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven. Forskriften får anvendelse uavhengig av hvor tjenesten utføres. Forskriften klargjør hvordan tjenestetilbudet skal utformes for å sikre retten til nødvendige helse- og omsorgstjenester og et verdig tjenestetilbud.

§ 2.Tjenestens verdigrunnlag

De kommunale pleie- og omsorgstjenestene skal legge til rette for en eldreomsorg som sikrer den enkelte tjenestemottaker et verdig og så langt som mulig meningsfylt liv i samsvar med sine individuelle behov.

§ 3.Tjenestens innhold

Tjenestetilbudet skal innrettes i respekt for den enkeltes selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel og sikre at medisinske behov blir ivaretatt. For å oppnå disse målsettingene skal tjenestetilbudet legge til rette for at følgende hensyn ivaretas:

a.

En riktig og forsvarlig boform ut fra den enkeltes behov og tilstand.

b.

Et variert og tilstrekkelig kosthold og tilpasset hjelp ved måltider.

c.

Et mest mulig normalt liv, med normal døgnrytme og adgang til å komme ut, samt nødvendig hjelp til personlig hygiene.

d.

Tilby samtaler om eksistensielle spørsmål.

e.

Lindrende behandling og en verdig død.

f.

Å bevare eller øke sin mulighet til å fungere i hverdagen. Omsorgen skal bidra til habilitering og rehabilitering.

g.

Faglig forsvarlig oppfølging av lege og annet relevant personell, som sikrer kontinuitet i behandlingen.

h.

Tilby eldre som bor på helseinstitusjon enerom.

i.

at par som ønsker det skal kunne bo sammen.

§ 4.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2011.

Stortinget har vært spesifisert og ambisiøs. Departement og kommune har få muligheter til å gi seg selv unntak eller dispensasjon. «Den enkelte» er den nærmeste til å definere innholdet i det enkelte punkt. Larvik kommunes øverste administrative leder Gro Herheim bør kunne svare på spørsmålet:

Ledes Larvik kommune ut fra at Verdighetsgarantien skal innfris i vår kommune?

Senere kan tilsvarende spørsmål rettes til de politiske partier.