Byggeforbudet i 100-metersbeltet, ferdselsretten og naturmangfoldet, er lovhjemlet. Likevel blir stadig mer av strandsonen overtatt og privatisert av velbemidlede. Dette skjer gjennom oppkjøp av strandeiendommer til flere titalls millioner kroner, men også gjennom at pengemakt brukes til å hyre inn dyr advokathjelp for å få gjennom dispensasjonssøknader, eller for å forhindre at de må fjerne ulovligheter. Skal vi ha noe som helst håp om å forhindre at dette fortsetter, er det ikke nok bare å se på enkeltsaker, eller å plukke ut noen få virkemidler. Det trengs en helhetlig politikk. På forslag fra Rødt Tønsberg og Færder, og med entusiastisk støtte fra Rødt i resten av Vestfold, vedtok Rødt på landsmøtet sist våret slikt helhetlig strandsoneprogram. I et utdrag her heter det at Rødt vil:

a. Praktisere likhet for loven i strandsonen. Myndighetene må sørge for at allemannsretten blir respektert. Ulovlig privatisering må anmeldes og straffes hardere.

b. Stoppe alle inngrep i strandsonen som ikke er til klar fordel for allmennheten eller naturmangfoldet. Antall dispensasjoner fra byggeforbudet må drastisk ned, og kommuner må slutte å legge byggegrense nærmere enn 100 meter fra sjøen. (Også stadige forsøk på å privatisere bruken av fellesarealene i sjø, med «husbåter», undervannshytter, «bryggebyer» osv. må forhindres.)

c. Stoppe kommune- eller reguleringsplaner som godkjenner utbygging som vil svekke allemannsretten og naturmangfoldet i strandsonen.

d. Etablere et stort statlig fond som gjør det mulig for kommunene å kjøpe opp langt flere strandeiendommer til fordel for allmennheten. (Rødt støtter ønsket fra Oslofjorden friluftsråd om at det årlig skal settes av 300 millioner kroner årlig til dette.)

e. At staten må sikre forvaltning til beste for allmennheten og for natur- og kulturvernet ved salg av tidligere forsvarseiendommer, og ikke nødvendigvis selge til høystbydende.

f. Pålegge kommunene å utarbeide plan for å få fjernet alle ulovlige skilt og stengsler og privatiserende tiltak i strandsonen, og tilføre ressurser som gjør dette mulig. Ingen grunneiere må få sabotere ferdselsretten på sin eiendom ved at de lager sin egen definisjon av hva som er innmark i strid med lov og regelverk, og viktige høyesterettsdommer.

g. Frata dem som bevisst har bygd ulovlig, retten til å søke om godkjennelse i etterkant. Det skal ikke lønne seg å satse på «tilgivelse framfor tillatelse».

h. Boplikt (0-konsesjon) kan være et velegnet virkemiddel for å motvirke at verdifulle arealer i kystkommuner blir «beslaglagt» til sommerhus.

Hvis Rødt Vestfolds førstekandidat Maren Njøs Kurdøl blir valgt inn på Stortinget, vil hun prioritere å ta kampen for dette strandsoneprogrammet. For å oppsummere: Offentlig oppkjøp av strandarealer er nødvendig, men ikke på langt nær tilstrekkelig. Det må bli slutt på å regulere for utbygging i hundremetersbeltet, og på slepphendt dispensasjonspraksis.