Til alle som så for seg dobbelt spor til Larvik, så kan dere bare glemme det.

Dobbelt spor mellom Stokke og Sandefjord er historie. Det som ville ha gitt mulighet for å utvikle vår regionale flyplass Torp med god og tidsmessig tilknytning mellom flyplass og jernbane er blitt skrinlagt. Det er total svikt av regjeringen.

Som medlem i fagpolitisk forum innen samferdsel i Østlandssamarbeidet hadde vi møte med Jernbanedirektør Knut Sletta. Sletta hadde en gjennomgang av deres anbefalinger og prioriteringer med tanke på ny Nasjonal transportplan.

Ett nytt begrep er åpenbart kommet inn; «Hele Landet» er tydeligvis det nye, kan vel sees som et nytt politisk innspill fra dagens regjering, og det kan se ut til å komme på bekostning av det som har vært uttrykt tidligere, -der vi har forstått at befolkningskonsentrasjoner, behov og lignende har hatt oppmerksomhet, og retningsgivende for hvor utbygging skal skje.

– Vestfoldbanen er ikke omtalt i Jernbanedirektoratets helhetlige strategi for utviklingen av togtilbudet

Stokke – Sandefjord er ikke prioritert med begrunnelsen at prosjektet har for lav samfunnsøkonomisk nytte. Dette ligger til grunn for anbefalingen.

Resultatet vil bli:

• Det er ikke mulig å få to tog i timen til Skien

• Fire tog i timen mellom Oslo og Tønsberg i 2025 ligger fortsatt inne

• Dette kan ikke leses på annen måte, at utvidelse av togtilbudet til to tog i timen til Skien ikke lenger ligger inne i Jernbanedirektoratets videre planer.

Det er uholdbart, at man ikke kommer videre i planleggingen verken i Sandefjord eller Larvik, da de vedtatte kommunedelplanene binder opp store sentrale arealer og hindrer videre byutvikling.

– Det er skapt stor uforutsigbarhet fra jernbanesektorens side om når eller hvor vidt planene vil bli realisert, noe som er svært vanskelig for kommunene å forholde seg til.

Når det gjelder Larvik, så er det ingen grunn til å tro på at det vil skje noe endring av trasé eller stasjonsplassering på mange tiår. Stasjonsplassering var jo et hett tema under siste kommunevalg, som resulterte i at Høyre og Ap fant hverandre. Det var grunnlaget for forsøk på politisk samarbeid også etter valget. Vi har jo sett resultatet på hva dette samarbeide har satt kommunen i.

Noe av Jernbanedirektøren sin begrunnelse er behovet for mer midler. Dette for å tette det store etterslepet på vedlikehold og ikke minst punktlighet. Jernbanen har også merket seg endringer i nedbør og lignende som har gitt store utfordringer med tanke på traseer, som trengs og endres i takt med utfordringene. Norsk jernbane følger til stor del 1.-generasjons traseer. De berørte banene ble planlagt og bygd for 160–120 år siden. De er naturnære og følger vassdrag og høydekurver i landskapet. Det er vakkert, men ikke spesielt effektivt og utsatt for værendringer.

Jernbanedirektøren setter på ny søkelyset på Oslotunnelen, som er landets mest trafikkerte jernbanestrekning. Her kjører lokaltog, intercity, fjerntog og godstog til store deler av landet. Tunnelen er ikke bygd for dagens omfattende trafikk. Den har vært erklært overbelastet helt siden 2007. Det er 16 år siden. Sletta mente dette var så omfattende å få gjennomført at han ville ha en tidshorisont på 30–40 år. Det vil selvsagt gå på bekostningen av andre prosjekter.

Noen av de siste som jeg så stå på Larvik stasjonen, var Aps Truls Vasvik, Rune Høiseth og Sp`s Kathrine Kleveland, som skulle være garantisten for dobbelt spor til Larvik. Jeg ser fram til å se om de får noe gjennomslag hos sine egne. Er det noen som tror disse lykkes?

Med dagens regjering konstaterer Frp at det ser mørkt ut for et bedre jernbanetilbud til Vestfold- og Grenland-området. Vi vil ikke få to. tog i timen til Skien som har vært lovnaden. Ganske utrolig når vi har en statskasse som renner over av penger. Det å ikke videreføre den kompetanse, som i dag jobber med prosjektering og gjennomføringen av pågående jernbaneprosjekter i Vestfold, -er etter vår mening ufattelig.

Vestfold og Telemark FrP vil fortsatt jobbe for å få videreført nytt dobbel spor til Larvik. Dobbeltspor må inn i ny Nasjonal transportplan.

Vi konstaterer at dagens jernbanetilbud på ingen måte holder mål. Verken på punktlighet eller på pris. Tilbudet som gis kan ikke sies å være konkurransedyktig i 2023.