Begrensninger på besøk ved sykehjemmene i Larvik må endres for å unngå system-overgrep mot beboere og pårørende. Den gruppen i befolkningen som har blitt påført størst stress, er etter min oppfatning beboere på sykehjem og spesielt de nærmeste pårørende. Som sykepleier vet jeg at arbeidsbelastning på sykehjemmene er stor, men ansattes situasjon er allikevel svært forskjellig fra det pårørende opplever. Det er pårørendes situasjon jeg ønsker å trekke fram her.

Vi er i en ny fase av pandemien. Fortsatt er det smitte i samfunnet, men nå har vi mer kunnskap om viruset og god testkapasitet. Fra mars til medio september er det under 50 personer som har testet positivt på koronavirus i Larvik. I dag er det mulig for pårørende å få én time besøkstid per uke ved sykehjemmene. Er besøkskontrollen i Larvik kommune unødvendig streng?

Det er mulig å gjøre tilpasninger for besøk ved sykehjem, med fortsatt høyt fokus på smittevern og innen gjeldende kriterier https://www.larvik.kommune.no/korona/besoek-i-sykehjem-og-bemannede-boliger/. Larvik kommune tar utgangspunkt i retningslinjene fra Folkehelseinstituttet (FHI) som fremhever at (sitat):

Ulike faser av pandemien og ulik smittespredning i landet vil kunne kreve tilpassede tiltak. Det er ledelsen, i samarbeid med kommunelege, som må vurdere om gjeldende råd for besøk ivaretar smittevernet basert på den epidemiologiske situasjonen lokalt, regionalt og nasjonalt, samtidig som tiltakene ikke blir unødvendig strenge (sitat slutt).

Da pandemien kom over oss i mars, var det lite kunnskap om viruset, men nok kunnskap til å vite at det er svært farlig. Eldre beboere på sykehjem er de med høyest risiko og vi er alle takknemlige for at myndigheter på alle nivå har gjort sitt ytterste for å beskytte dem. Fortsatt er beskyttelsen av våre eldste en prioritert oppgave, og noe vi alle ønsker å støtte opp om. Kan det gjøres på en måte som gir beboerne større livskvalitet, og pårørende mindre stress?

Hva hvis lederne på sykehjemmene tar initiativ til at hver beboer har én valgt pårørende for besøk, fortrinnsvis ektefelle/partner eller annen nærstående. Det kan gjøres skriftlige avtaler med pårørende om testing og etterlevelse av smittevernreglene i samfunnet. Ved besøk følges de samme reglene som for personalet i avdelingen. Selvsagt skal hyppighet og lengde for hvert besøk avtales, men det burde være mulig å øke antall ukentlige besøk uten at smitterisikoen øker vesentlig. Det har undret meg at noen pleiere i Larvik har vakter på flere sykehjem, og at det ikke har vært større debatt om hvilken smitterisiko det økende antall vikarer representerer.

Jeg savner større inkludering av pårørende som samarbeidspartnere på sykehjemmet, og behovet for å ha pårørende som kan «styrke stemmen» til beboerne. Flertallet av dem som bor på sykehjem har problemer med hukommelse og sin helse for øvrig. Tenk deg en situasjon hvor du ikke klarer å uttrykke egne behov, ønsker og redsler, og at du ikke har noen som kan snakke for deg! Pårørende er en viktig ressurs som talsperson for den eldre, og som samarbeidspartner for personalet. De fleste pårørende som har gitt omsorg til en syk ektefelle, forelder eller andre nære familiemedlemmer, vil ikke føle mindre ansvar når den eldre flytter på sykehjem, men innsatsen vil ofte endres. Hvis pårørende opplever at kvaliteten på omsorgen ved sykehjemmet er bra, kan bekymringene være knyttet til engstelse for at den de er glad i ikke forstår hvorfor de ikke kommer som vanlig, at de ikke får dele den siste tiden sammen og at de mister kontakten.

Vi vet også at mange pårørende opplever utrygghet fordi de har erfart at kvaliteten på sykehjemmet ikke er god nok. Nylig gjennomførte studier på norske sykehjem viser at beboere har økt risiko for omsorgssvikt. I mitt arbeid ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har jeg de siste månedene intervjuet pårørende om hvordan de opplever forsømmelser på sykehjem. Beboernes helse og velvære er på mange måter avhengig av at pårørende ser etter at de får nok mat og drikke, at de får frisk luft, at de får fysisk aktivitet og at den medisinske behandlingen blir fulgt opp.

Pårørende forteller om hvor vanskelig det har vært det siste halve året hvor de har vært avskåret fra jevnlig kontakt med sin ektefelle, mor eller far. Erfaringene til de pårørende jeg har intervjuet er mye likt det jeg har hørt de siste dagene fra pårørende til beboere på sykehjem i Larvik. Jeg hører bekymring, fortvilelse, oppgitthet og sorg over at de er atskilt fra dem de er glade i. Vedvarende uro over tid for at den eldre ikke skal få tilstrekkelig pleie og omsorg og bli behandlet med respekt, kan være svært utmattende for pårørende. Det disponerer for angst, bekymring, depresjon, søvnløshet og andre helseplager. Hvorfor har ikke ivaretakelsen av pårørende som samarbeidspartner vært et tema når tiltakene for smittevern har blitt utformet?

Det er behov for å diskutere om det er andre måter å opprettholde et godt smittevern på sykehjemmene, som er mindre inngripende for beboerne og pårørende. Slik det praktiseres i dag bidrar til at beboerne ikke får den kvaliteten på tjenestene som de har krav på. «Folkeaksjonen for bedre sykehjem» forteller om fortvilte, utslitte og frustrerte pårørende som viser til mangelfull pleie knyttet til måltider, hygiene og medisinering som ikke er i tråd med lover og forskrifter. I onsdagens ØP forteller Jan Kulland at han blir pasifisert på grunn av manglende hjelp til å trene slik at han fortsatt skal klare å reise seg fra stolen på egen hånd. Vi skjønner alle hvor viktig det er!

I utgangspunktet ønsker vi alle at våre eldre på sykehjemmet og deres pårørende skal ha det best mulig for dagene som kommer. Da må ikke frykten for koronaen ta over, slik at vi glemmer å handle både med hode og hjertet!

Les også

Larvik kommunes håndtering av smitterisikoen ved sykehjem