– Jeg mener vi har fått til mye de åtte årene vi har vært med å styre Larvik. Vi har preget fellesskapet på en god måte.

Det sier ordfører Rune Høiseth, som ØP møter sammen med partiets 2. og 3.-kandidater, henholdsvis Elin Nyland og Harald Schrøder.

Han har en lang liste klar over hva han ønsker å trekke fram, men vi ber ordføreren velge de viktigste.

– Vi har fått kommuneøkonomien i balanse og lever ikke lenger fra hånd til munn basert på fondsavkastning. Vi har investert i nye skoler og dermed satset på barn og unge. I tillegg har vi bygd 30 omsorgsboliger, og har satset på boligbygging og rimelige boliger for førstegangsetablerere og bruker aktivt startlån for å få unge og andre grupper inn i egen bolig . Vi satser også på tomter til selvkost og selvbyggere på Torpefeltet og Guriskogen.

Høiseth mener også det har skjedd noe med samarbeidsklimaet i Larvik.

– De aller fleste avgjørelsene vi tar i politikken er enstemmige. Nå jobber vi godt sammen med administrasjonen, og det er stor forbedring når det kommer til den tonen vi har med hverandre i det politiske arbeidet. Vi har lært at vi må høre på hverandre, og respektere hverandre, og det fungerer, sier ordføreren.

Han tror også mange i næringslivet er fornøyde med Aps innsats:

– Fra 2015 til 2017 ble det skapt 700 nye arbeidsplasser i Larvik. De aller fleste i det private næringsliv. Vi har en sentral plass i regionen og både politikere, rådmann og næringslivet er aktive regionale aktører.


Vil ha alle gjennom skoleløpet

Elin Nyland, som trolig blir Aps gruppeleder om Høiseth får fortsette som ordfører, er ikke i tvil når vi spør om hva som er hennes hjertesak.

– Skole! Og målet må være at flest mulig fullfører, og at færrest mulig faller utenfor. Det grunnlaget må legges tidlig, og det handler om innholdet i skolen. Det er vårt fokus de neste fire årene, sier Nyland.

Dermed indikerer hun sterkt at hun ikke ønsker skolestrukturdebatt med det første.

– Vi har hatt noen tøffe runder, og vi har investert i nye skoler. Det er vi stolte av. Men nå må vi tenke aller mest på det som skjer på skolen og i klasserommet, sier Nyland.

Og en av tingene hun vil ha mer av i klasserommet er kunnskapsformidling om psykisk helse.

– Av personlige årsaker vet jeg mye om hva man står i når man har et barn som strever. Derfor brenner jeg for at barn og unge skal lære mer om det i skolen, sånn at de får verktøy og kunnskap til å håndtere de utfordringene så mange møter.

Ti spørsmål – Ap

1. Hvis kommunestyret vedtar noe i jernbanesaken som ditt parti er uenig i, vil dere respektere vedtaket uansett utfall av valget?

– Ja.

2. Kan det bli aktuelt for dere å stemme for nye skolenedleggelser i den kommende perioden, hvis rådmannen foreslår det?

– I utgangspunktet ikke. Vi ønsker fokus på innholdet i skolen fremfor strukturdebatt.

3. Hvordan skal vi skape flere arbeidsplasser i Larvik?

– Vi må ha hensiktsmessige og nok næringsarealer, og gi næringslivet tydelige og forutsigbare rammer. Styrke Larvik Havn som transport og logistikk-knutepunkt, og fortsatt jobbe for etablering av flere statlige arbeidsplasser. Vi vil ha et seriøst og trygt arbeidsliv, og må sikre strenge krav ved kontraktsinngåelser. Videre vil Arbeiderpartiet styrke samarbeidet mellom partene i arbeidslivet, og bidra til å gi mennesker den kompetansen som næringslivet etterspør.

4. Bør kommunen vurdere å samarbeide med private aktører for å løse utfordringer innenfor helse og omsorg?

– Nei, men det er nødvendig i spesielle tilfeller, der det ikke er hensiktsmessig for kommunen å bygge opp et midlertidig tilbud for å kunne gi faglig gode tjenester.

5. Hvordan bør Larvik sentrum utvikles, og hvor skal egentlig sentrum ligge?

– Vi vil oppfylle «Fjordby-visjonen», ved å binde sammen Indre Havn og Bøkeskogen. Vi vil utvikle kollektivknutepunkt i sentrum som vil gi oss en nødvendig vekst. Vi vil utvikle byen i dialog med næringsdrivende og innbyggere. Sentrum gir aktivitet, og det er viktig at våre unge får ta del i utviklingen av Larvik by.

6. Hva vil ditt parti gjøre for å styrke integreringsarbeidet i Larvik?

– Larvik er flere ganger fremhevet som gode på integrering. Dette vil vi fortsette å være, og vi vil legge til rette for aktiviteter som kan fremme integrering helt fra barnehage til godt voksen alder. Gjennom ny modell for politisk og administrativ organisering, tror vi at de virksomhetene som jobber med integrering vil bli knyttet enda tettere sammen, og at vi som politikere vil få bedre oversikt.

7. Er eiendomsskatt en mulig løsning på Larvik kommunes økonomiske utfordringer?

– Vi ønsker ikke eiendomsskatt.

8. Er bompenger en måte å finansiere en ny trafikkløsning i Larvik på?

– Vi ønsker en byvekstavtale for Larvik, og for å oppnå bedre veinett og utbygging av kollektivtilbudet, kan det bli nødvendig med bompenger.

9. Hvilke partier ønsker ditt parti helst å samarbeide med?

– Vi ønsker et fortsatt rødgrønt samarbeid med SP, SV og MDG.

10. Hvem bør bli Larviks neste ordfører, og hvorfor?

– Rune Høiseth, fordi han er en samlende og synlig ordfører for hele Larvik. Han setter også Larvik på kartet i vår region, og har alltid fokus på Larviks beste.

Tror på en helt annen eldreomsorg

Lardølingen Harald Schrøder er noen år eldre enn Nyland, og har eldreomsorgen som hjertesak.

Akkurat det har han trolig til felles med et flertall av velgerne i Larvik.

– Vi må bli flinkere til å legge til rette for fellesskap for de eldre. I framtiden kommer flere og flere til å bo hjemme lengre, og mange ønsker seg ikke først og fremst en sykehjemsplass, men et sted der det er tilrettelagt på en sånn måte at man kan bli boende.

Han trekker fram boligene bak butikken på Steinsholt

– Det er et perfekt eksempel på hvordan man kan legge til rette for sosialt fellesskap. Her bor eldre i egne enheter, men i et fellesskap. Man passer på hverandre, og hvis det er noen som ikke kommer ned til kaffen på tunet, så tar man kontakt og undersøker om alt er ok.

For Schrøder ser ikke for seg en eldrebølge full av krøplinger

– De eldre blir bare sprekere og sprekere. Det er helt sikkert, sier Schrøder.


Må se framover

Da et flertall i kommunestyret sa ja til jernbanestasjon i Kongegata, og trasé over Verningen, i forbindelse med InterCity-utbyggingen ble det satt et foreløpig punktum for den desidert største enkeltsaken i Høiseths regjeringstid.

Nå vil Høiseth se framover.

– Jeg er veldig glad for at vi fikk et solid flertall for det vi mener er det beste valget for Larvik. Og det var avgjørende at denne saken ikke drar ut lengre i tid. Nå skal vi satse på fjordbyvisjonen, og binde sammen Indre havn og Bøkeskogen.

Han peker på næringslivet og byens unge som de viktigste faktorene for å lykkes med sentrumsutviklingen.

– Kommunen og næringslivet må dra sammen. Men vi er helt avhengig av å ha med oss de unge når vi skal utvikle kommunen vår. Nå er tiden virkelig inne for å løfte i fellesskap . Det grunnlaget som er lagt og det potensialet vi har , kan ikke forspilles med splittelse .Vi trenger samling og det vil vi bidra til.