Jeg har de siste dagene og ukene møtt mange ungdommer, og fått høre mange historier, om elever som føler seg utrygge, som er lei av at det stadig kommer nye beskjeder, som ikke forstår hvorfor en meter på skolen er to meter alle andre steder, som er lei av teams-undervisning og savner det sosiale klassemiljøet, og som syns synd på lærerne som hadde laget opplegg for en 90 minutters økt som på kort varsel ble gjort om til 190 minutter.

Jeg forstår at Otto og Jenny i Holmestrand er fortvila. Det er også lett å følge argumentasjonen til Isa Vilde som foreslo å stenge hele skolen i Sandefjord før påske, for å skape forutsigbarhet. Og jeg skjønner at russen opplever at de får skylda for smittespredning, selv om de følger smittevernreglene til punkt og prikke.

Historiene fra frustrerte lærere er minst like mange. Om at de føler seg utrygge på jobb. Om at de må skrote planlagte økter, om stadige endringer og uforutsigbarhet, og ansatte som opplever at de står i frontlinjen i en ekstremt krevende smittesituasjon. Hovedtillitsvalgte stiller nå spørsmålet om det er forsvarlig å holde de videregående skolene åpne.

Før påske var 18 av våre 21 videregående skoler på rødt nivå, og 6 av dem gjennomførte heldigital undervisning siste uka før påske. Vi har store grupper ansatte og elever i karantene til enhver tid, noe som gjør planlegging og selve undervisningssituasjonen krevende.

Som skoleeiere har vi et klart mandat og et mål om å skjerme barn og unge i denne pandemien. Covid19-forskriften presiserer at det er kommunen som har myndighet til å stenge eller begrense aktiviteten ved skolene, og det er ikke anledning til å stenge skoler som et generelt forebyggende tiltak. Vi har derfor tett dialog og et godt samarbeid med kommunene og kommuneoverlegene, og også statsforvalteren som gjentar budskapet om at barn og unge skal skjermes. Og vi setter inn kompenserende tiltak. Som tilgjengelig sosiallærer, helsesykepleier, lavterskel mulighet for å kontakte lærer, samt oppsøkende virksomhet mot utsatte barn og unge. Vi er spesielt oppmerksomme på de som trenger ekstra oppfølging.

De samlede negative effektene av stengte skoler er svært store. Vi bruker derfor midler på ekstra tiltak rettet mot elever som har karakteren 1 eller «Ikke Vurdert» etter 1. termin, vi har styrka elevtjenesten, PPT og rutiner for oppfølging og kontakt. Dessuten har utsatte elever alltid et tilbud på skolen.

Hvilke langsiktige konsekvenser pandemien vil få for dagens ungdom, er det ingen som vet sikkert. Men av de rapportene vi foreløpig har fått, er et mye som tyder på at de som hadde det vanskelig fra før, er de som har fått det enda vanskeligere nå.

Det gjør meg vondt, og jeg er oppriktig bekymra.

Vi vet heller ikke hvilke konsekvenser det vil få for lærere, skoleledere og andre ansatte på skolene våre, som har stått i front i et helt år, i unntakstilstand, og strukket seg umåtelig langt for elevene sine. Jeg forstår at de er slitne. Og jeg er dessverre ikke overraska over at mer enn halvparten av lærerne enten har søkt seg vekk fra læreryrket, eller vurderer å gjøre det.

Til alle dere ungdommer som har hatt livet på pause det siste året – og til lærere og andre ansatte i skolene: vi ser dere og hører dere, vi forstår dere, vi deler bekymringene deres, og vi lover å ikke glemme dere når samfunnet åpner opp igjen.