Alt for mange mennesker opplever utenforskap. Mange har ikke en jobb å gå til. Mange opplever ikke det sosiale fellesskapet, har ingen å spise lunsj med, ingen opplevelse av å bidra med noe, ingen opplevelse av å bety noe for kollegaer. Mange savner å være en del av et arbeidsfellesskap og å ha en grunn til å stå opp om morgenen. Mange utenfor arbeidslivet opplever at de ikke har råd til å kjøpe det samme som mange andre.

NAV Vestfold og Telemark kunne i september melde om at vi har 9.160 (4,4%) helt arbeidsledige i fylket og 6.109 (2,9%) delvis ledige. Hele 2.798 av de helt ledige er unge (6%). Vestfold og Telemark har flest langtidsledige i landet. Korona-situasjonen kompliserer situasjonen ytterligere. Grunnet usikkerhet i markedet kvier bedrifter seg for å ta ansatte 100 prosent tilbake. Mange ansatte er permittert etter at regjeringen forlenget permitteringsperioden til 52 uker. Nå er det en fare for at langtidsledigheten fester seg.

Det er registrert 34.700 uføre i Vestfold og Telemark (13%). Det er godt over landsgjennomsnittet på 10,4%. Og som om ikke dette er urovekkende nok, er antall uføretrygdede i alderen 18 til 67 år stadig økende i Norge. Andelen uføretrygdede kvinner (spesielt fra 40 år og eldre) er historisk høy. I vårt eget fylke har kommunene Notodden, Kragerø og Hjartdal alle en andel uføretrygdede over 16%. Best i fylket er kommunene Vinje, Fyresdal og Tønsberg som alle har under 11% andel uføre.

Å stå utenfor arbeidslivet er kjipt for den det gjelder, og svært kostbart for samfunnet. Det alt for høye antallet på uføre og arbeidsledige gir staten urovekkende høye kostnader både på kort og lang sikt. Derfor er det så viktig at vi jobber med utenforskap.

Utenforskap rammer ofte de som ikke fullfører videregående skole, de som sliter med psykiske eller somatiske helseproblemer og de som ikke behersker norsk. Skal vi klare å redusere utenforskap må vi jobbe med tidlig innsats, forebyggende arbeid, helserelaterte problemer og for å få flere igjennom videregående skole.

Senterpartiet vil legge til rette for at flere uføre med restarbeidsevne kan helt eller delvis delta i arbeidslivet. Det er særlig viktig med tiltak som følger opp unge med psykiske lidelser. Mange kan bidra med noe. Det er godt for selvfølelsen. Det er bra for samfunnet.

Senterpartiet er spesielt bekymret for alle de unge som nå står utenfor både skole og jobb.

Det er mange grunner til at man står utenfor, og tiltakene er minst like mange.

Senterpartiet vil fortsette med å bekjempe fattigdom. Alle unge skal oppleve å bli sett og hørt. Arbeidet med psykisk helse må styrkes. Lavterskeltilbud som gir unge noen å prate med når de trenger det er viktig, i tillegg til skolepsykologer. Det er lett å miste motivasjonen når skoleretningen man valgte er feil eller man ikke får lærlingplass. Fylkeskommunen må derfor kobles enda tettere på ungdomsskole og næringsliv for å veilede ungdommen til å gjøre gode karrierevalg for seg selv, og tilby tilstrekkelig med lærlingplasser. Kommuner og fylkeskommunene må gå foran som et godt eksempel og ta inn flere lærlinger. Noen trenger ekstra oppfølging under læreperioden i bedrift, da må bedriften få ekstra ressurser for å kunne håndtere dette på en god måte. For de som har valgt feil eller trenger kompetanseheving må fylkeskommunen tilby utdanning og kurs for å gi muligheter på arbeidsmarkedet. Rett kompetanse blir stadig mer viktig, og livslang læring står sentralt for å kunne aktuell for arbeidslivet.

Det koster å jobbe med utenforskap. Ekstra krevende er det med trange budsjetter i kommuner og fylkeskommunen. Men for hver enkelt person vi klarer å få ut av utenforskapet og inn i arbeidsfellesskapet sparer samfunnet store summer på sikt. Staten bør derfor legge mer penger i potten til kommuner og fylkeskommuner for å redusere utenforskap. Mens vi venter på ny regjering og økt satsing på å redusere utenforskap over statsbudsjettet, vil Senterpartiet jobbe for å få mest mulig ut av knappe ressurser for å kunne legge til rette for at flere skal kunne delta i arbeidslivet. Målet er at flere skal kunne bidra til verdiskaping og kjenne på følelsen av å være en del av et fellesskap.