I de største byene i Vestfold og Telemark er det nå hundrevis av unge under 30 år som er arbeidsledige, for fylket som helhet så nærmer tallet seg 3000. Samtidig skriker deler av arbeidslivet etter muligheter for å importere enda med arbeidskraft fra utlandet. Det er ikke holdbart!

Arbeiderpartiet vil sette i gang et nasjonalt krafttak for å få disse ungdommene i jobb. Og vi utfordrer LO, NHO og de andre arbeidslivsorganisasjonene til å være med på dette historiske krafttaket.

Det å stå utenfor arbeidslivet er ødeleggende, både økonomisk og psykisk. Ekstra ille er det for de som er langtidsledige, og har hatt kort tid i jobb. Fakta viser at til lenger en er utenfor arbeidslivet, dess vanskeligere blir det å komme tilbake. Derfor er situasjonen for de mange unge arbeidsledige ekstra alvorlig.

Vi vet at det i årene som kommer vil være et stort behov for faglært arbeidskraft innen matproduksjon, i industrien, i bygg- og anleggsbransjen og i helsesektoren.

Vi skal gjøre det mer attraktivt for unge å velge de yrkene vi vet det blir behov for i fremtiden. Vi skal sørge for at all ungdom får tilbud om utdanning, en lærlingeplass, en hel fast stilling og en lønn å leve av. Hele folket i arbeid skal være jobb nummer én for en ny Arbeiderparti-ledet regjering.

Ungdommer som strever skal følges opp tettere, av skole, helsetilbud og NAV. Målet må være at langt færre dropper ut av videregående opplæring. Over hele landet finnes det bedrifter som i dag tar et stort ansvar for å hjelpe disse ungdommene frem til fagbrev. De må få mer støtte av en aktiv stat.

Utdanningsinstitusjonene må kobles tettere på arbeidslivet. Vise frem mulighetene til arbeid i nærmiljøet og motivere for å ta utdanninger i yrker med gode muligheter for jobb. Vi skal sette i gang en sterkere satsing på yrkesfag, og sørge for at alle får lærlingeplass. Vi vil ha en opptrappingsplan for fagskolene, og vi vil stille opp med penger til et kompetansefond for livslang læring. Partene i arbeidslivet skal eie og drifte denne satsingen. Et nasjonalt krafttak der alle må bidra for å få ungdom ut i jobb.

Det holder selvsagt ikke bare å motivere de unge til å ta utdanning. Noen må faktisk etterspørre deres arbeidskraft. En ny Arbeiderparti-ledet regjering skal føre en aktiv næringspolitikk med krav om lokale ringvirkninger som skaper nye jobber over hele landet. Offentlig sektor kjøper tjenester for 600 milliarder kroner hvert eneste år, og har dermed en enorm mulighet til å bidra i ambisjonene. Derfor vil vi innføre nasjonale seriøsitetskrav for offentlige anbud som favoriserer lokale seriøse bedrifter med faste ansatte, fagarbeidere og lærlinger, og som stiller krav om fagkompetanse i det utførende ledd. Vi skal bruke «det beste fra det beste» i de ulike innkjøpsreglene som er innført, som i Vestfold og Telemarksmodellen.

Vi vil sørge for at flere får hele, faste stillinger, særlig innenfor helse. I Arbeiderparti-styrte kommuner jobbes det hardt med dette, men kommuneøkonomien er stram. Derfor vil Arbeiderpartiet styrke kommunene, og i Arbeiderpartiet sitt alternative budsjett for 2021 la vi inn 188 flere millioner til kommunene i Vestfold og Telemark.

Landbruket er viktig for fylket vårt, og det er gledelig å se at Bondelaget, LO og NAV nå ser på muligheter for å få flere norske ungdommer inn i landbruket. Men også her trengs det faste stillinger, noe partene tar på alvor. Skal vi lykkes, så må det samarbeid til – det som vi har så gode erfaringer med i Norge tidligere.

Vi vet hva som skjer når titusenvis av ungdom havner utenfor. Det rammer den enkelte og familiene deres hardt. Og det rammer Norge som nasjon. Derfor har dette alltid vært uakseptabelt for Arbeiderpartiet. Og derfor skal en Arbeiderparti-ledet regjering, sammen med partene i arbeidslivet, sørge for et nytt nasjonalt krafttak: Gi ungdommen jobb!