Gå til sidens hovedinnhold

Vi må verdsette våre eldre og pårørendes innsats

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg tror at å bli verdsatt og regnet med som et fullverdig menneske, selv om kreftene reduseres noe, er avgjørende for at vi skal trives og ha det godt. Det gjelder selvfølgelig også eldre og personer med omsorgsbehov. Her har kommunene en viktig, men vanskelig oppgave, fordi ressursene er knappe og alt må være så effektivt. Selv om det kreves en ekstra innsats, er det så viktig at det bør prioriteres høyt. KrF vil styrke de frie midlene til kommunene for å få dette til.

Mange er friske og uavhengige, selv opp i høy alder og er til stor hjelp og støtte for sin familie og andre. Mens andre merker at helsa begynner å svikte og trenger omsorgstjenester, som de jo, ved innsats gjennom et langt liv, har gjort seg fortjent til.

KrF mener det må bli flere hele stillinger i omsorgstjenesten. Det viser seg at flere hele stillinger, gir bedre tjenester. Hvis det er mange vikarier, er det vanskelig å bli kjent med brukerne, og da blir det også vanskelig å gi gode tjenester til den enkelte. KrF vil derfor utvikle en veiledende norm for hvor mange pleiere som skal innom en bruker i hjemmetjenestene.

KrF vil gjennomføre en økonomisk forpliktende opptrappingsplan for bemanning i eldreomsorgen, og utvikle en veiledende minstenorm for bemanning og kompetanse i sykehjem og hjemmetjenester basert på helse- og omsorgsbehov. Satse på ansattes kompetanse, og øke innsatsen for å beholde og rekruttere personell gjennom blant annet heltidsstillinger.

KrF vil at fremtidens eldreomsorg skal ha tjenester med kvalitet, innhold og kapasitet tilpasset den enkeltes behov. Eldreomsorgen må ha tid til hver enkelt og se hele mennesket, og dekke grunnleggende fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov.

Pårørende gjør en uvurderlig innsats for mange eldre.

Det er godt å ha pårørende som kan hjelpe og støtte, og jeg tror de aller fleste nødig vil belaste det offentlige med sine plager mer enn nødvendig og er veldig takknemlig når barna eller andre pårørende stiller opp. Denne situasjonen finnes rundt om i mange hjem, og i noen tilfelle strekker barn og familie seg alt de kan for å hjelpe, selv om situasjonen krever mye krefter og tid i tillegg til barn og arbeid. Det er godt at vi kan ta vare på hverandre, men det sparer også samfunnet for store ressurser.

KrF vil at det legges til rette for gode avlastningstilbud for eldre som bor hjemme, der pårørende som følger opp tett får heldøgnsavlastning for sine eldre som ikke ønsker å bo permanent på institusjon.

Pårørendes innsats er uvurderlig. Derfor vil KrF styrke og verdsette pårørendeomsorgen i større grad enn i dag, blant annet ved en kontantstøtte til pårørende til eldre.

Kommentarer til denne saken