Da Sør-Øst politidistrikt la ut en Twitter-melding om at en mann i slutten av tenårene vil bli anmeldt for å ha røyket en joint, skapte dette et stort engasjement. Mange mente dette var feil prioritering av politiet, og at politiet bidro til at en tenåring fikk en dårligere start i livet.

En liten joint kan tilsynelatende være ufarlig. Det hører lissom med til ungdomstida å prøve ut ting – uten at det skal få konsekvenser for resten av livet.

Men når vi vet at mange unge sliter med psykisk helse, noen tyr til rus for å døyve smertene, bivirkningene av langvarig bruk er økt risiko for depresjon og angst, og at for noen kan langvarig bruk utløse psykose, da er det ikke så ufarlig likevel. FHI (Folkehelseinstituttet) opplyser at 100 000 sjåfører er påvirket av narkotika- eller medisinrus hver eneste dag. Mange trafikkulykker er forårsaket av sjåfører i ruspåvirket tilstand. Da kan plutselig en liten joint få store konsekvenser. Og for ikke å glemme; bruk og besittelse av narkotika er faktisk ikke lov i Norge.

Det jobbes med en rusreform i Norge. Ansvaret for oppfølging er foreslått flyttet fra justis til helse; fra straff til hjelp. Utfordringen er forslag om å tillate svært høye brukerdoser, i tillegg til manglende ressurser og kompetanse i kommunene. Forslaget vil i praksis medføre at det blir konsekvensfritt å kjøpe, bruke og besitte store brukerdoser med narkotika.

Samfunnet har i for stor grad sett på mennesker som bruker narkotika som kriminelle, som først og fremst er blitt møtt med straff. Senterpartiet vil jobbe for økt bruk av reaksjoner som har til hensikt å hjelpe mennesker ut av begynnende narkotikaproblemer og reaksjoner som sikrer alle tyngre brukere oppfølging og helsehjelp. Rusomsorgen må styrkes og tiltak mot overdoser må intensiveres.

Senterpartiet ønsker en nemndordning som følger opp personer som pågripes av politiet for besittelse av narkotika til eget bruk. Nemndene skal være tverrfaglige og vurdere den enkeltes rusproblematikk og hvilken form for hjelp eller oppfølging hver og en har behov for. Personer som ivaretas gjennom nemndordningen, skal slippe påtale og videre straffeforfølgelse dersom de følger opp anbefalinger og beslutninger som tas av nemnden. Denne formen for «ruskontrakter» som reaksjonsform bør tilbys rusbrukere, som alternativ til påtale og anmerkning i strafferegisteret. De som blir tatt for kjøp og salg av narkotika sendes ikke til nemndene, men straffeforfølges av politi og rettsapparat.

Senterpartiet vil opprettholde lovforbudet mot besittelse og bruk av narkotika som et instrument for å kunne gripe inn tidlig. Innsatsen må rettes inn mot å hindre produksjon, innførsel og omsetning. Tilgangen på ulovlige narkotiske stoffer må reduseres for å hindre nyrekruttering og økt bruk. Tollvesenets og politiets innsats i det narkotikaforebyggende arbeidet må styrkes. For rusavhengige er det viktig å se på hvordan samfunnet kan tilrettelegge for helsehjelp, fremfor fengselsopphold. Særlig gjelder dette for ungdom.

Når det å bryte loven ved å bruke og være i besittelse av narkotika ikke får noen konsekvenser, blir terskelen lavere for å bruke narkotika. Unge trenger noen som bryr seg. Nettopp derfor er det viktig at politiet tar tak i unge som bruker narkotika. På den måten kan unge med rusproblemer få den nødvendige hjelpen og dytten for å si nei til narkotika.