Regionbyene ønsker å bidra til bærekraftig transport og byutvikling i samarbeid med staten.

NHO, LO og Vestfoldbyene (Tønsberg/Sandefjord/Larvik), regionbyene Haugesund, Ålesund, Bodø, Arendal/Grimstad er samlet i synet om at Nasjonal transportplan 2022-2033 må utvikle strategier og tiltak som kan bidra til at regionbyene kan lykkes med å styrke vår egen vekstkraft.

Staten har et ansvar å drive en helhetlig bypolitikk for Norge. Uten dette når vi ikke klima- og miljømålene Norge har forpliktet seg til.

Ni utvalgte byregioner er i dag aktuelle for byvekstavtaler med staten. For å følge opp viktige nasjonale mål, er det nødvendig at det også utvikles nasjonal politikk for regionbyene.

Våre regionbyer er klare til å gjøre vår del av jobben i den nasjonale klima- og miljødugnaden. Vi vil bidra i omstillingen mot lavutslippssamfunnet, i nært partnerskap med staten.

Vi vil at det åpnes for at byregioner over 50.000 innbyggere kan inngå økonomiske og gjensidig forpliktende avtaler med staten for bærekraftig transport og bedre folkehelse, klima og bymiljø. Videre skal kommuner og fylkeskommuner forplikte seg til å se dette i et helhetsperspektiv knyttet opp mot arealbruk.

Regionbyene er lokomotiv for store omland, og distriktene utvikles i takt med at de mellomstore byene forblir attraktive steder åbo, jobbe, handle og leve.

Regionbyene planlegger for en fremtidsrettet mobilitet, som ivaretar hensynet til både bymiljø, klima og vekstkraft i de viktige sentraene. Ut fra et folkehelseperspektiv er det viktig at aktiv transport gis prioritet i utviklingen og vedlikeholdet av gater og veier. Ut fra et sosialt bærekraftperspektiv er det viktig at nasjonal politikk balanseres sett opp mot bompengebelastning for innbyggerne. Det må føres en rettferdig politikk, der regionbyene gis rom for å vokse. Manglende statlige incentiver må ikke begrense enkelte byregioners mulighet for å vokse.

Vi forventer nå nye virkemidler som kan bidra til at også regionbyene kan bidra i en nasjonal dugnad for en bærekraftig og fremtidsrettet bypolitikk. Regionbyene ønsker å forplikte oss til å nå klart definerte mål som imøtekommer de overordnede nasjonale føringene for samferdsels- og klimapolitikken i NTP 2022-2033.