Åpner for å lette på skjenkestoppen

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet kommer ikke med noen klare anbefalinger når det gjelder skjenkestoppen, men åpner for skjenking deler av kvelden.

Det nasjonale skjenkeforbudet ble innført natt til 15. desember.

– Det vil være mulig å innføre skjenkestopp for eksempel kl. 22.00. I dagens smittesituasjon er det uklart om en slik lettelse vil medføre at den totale tiltakspakken blir tilstrekkelig effektiv i lys av gjeldende smittesituasjon. Dette må også sees opp mot prioriteringer av tiltak under andre områder og målgrupper, skriver Helsedirektoratet i sitt faglige råd til regjeringen.

Folkehelseinstituttet (FHI) foreslår også en tidsbegrensning.

– For å gjøre tiltaket mer effektivt kan det vurderes å begrense tidsrommet for skjenking. Å tillate skjenking fram til et gitt klokkeslett vil gjøre at flere serveringssteder kan holde åpent. Det kan bidra til økt smitterisiko fordi flere oppsøker serveringssteder, som igjen gir økt mobilitet og flere nærkontakter i tidsrommet før, under og etter servering, skriver FHI.

Instituttet antar at smitterisikoen er lavere jo tidligere tidspunktet settes.

– Hva som skal være det nøyaktige klokkeslettet vil være en skjønnsmessig vurdering, og det kan være en fordel å velge et tidspunkt som er gjenkjennelig fra tilsvarende tiltak tidligere i pandemien, skriver FHI.

Helsedirektoratet viser til at man tidligere i pandemien har hatt skjenkestopp etter klokka 22 eller etter midnatt.

– Dette har vært et kompromiss som gjør det mulig for utesteder å holde åpne, men som likevel reduserer risikoen for at for mange folk møtes og at folk inntar en større mengde drikke slik at smitteverntiltakene i mindre grad overholdes, skriver Helsedirektoratet.

Vanligvis er den nasjonale regelen at det kan serveres drikke med alkohol fram til klokka 3 på natten.

Selv om helsemyndighetene nå anbefaler å endre på reglene, er det til syvende og sist regjeringen som bestemmer. De har varslet en pressekonferanse klokka 19 hvor nye tiltak vil bli presentert.

Helsedirektoratet og FHI vil erstatte karantene med selvtesting

Nærkontakter bør få større ansvar med å følge anbefalte testregimer. Dette kan erstatte dagens karanteneordning, mener helsemyndighetene.

Dagens TISK-strategi bør endres slik at den kan være bærekraftig gjennom en periode med økende smitte, skriver Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i sitt siste faglige råd.

Regjeringen skal senere torsdag kveld kunngjøre sin beslutning.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) kom onsdag med signaler om at karantenereglene vil bli lempet på.

I dag er det karanteneplikt for alle som bor eller har hatt nærkontakt med en smittet person. Sistnevnte gruppe har kunnet teste seg ut av karantenen etter tre dager (jobb-/skolekarantene) og sju dager (fritidskarantene).

Nærkontakter med tre vaksiner eller tilsvarende har vært unntatt karanteneplikten.

Her pleier det vanligvis å yre: – Det er vanskelig å være optimist og håpe noe

FHI og Helsedirektoratet vil beholde hjemmekontor-regler

Hjemmekontor har god effekt og er lite inngripende, mener FHI og Helsedirektoratet. De vil beholde regelen om at alle som kan, skal jobbe hjemmefra.

I desember ble arbeidsgivere pålagt å sørge for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig. Det anbefales å holde én meter avstand og bruke munnbind om avstanden ikke er mulig å overholde.

– FHI anbefaler ingen justering av dette tiltaket fordi det vurderes å ha en betydelig smitteverngevinst og er et nokså lite inngripende tiltak. Helsedirektoratet støtter denne vurderingen, heter det i det faglige rådet fra regjeringen.

Helsemyndighetene vil videreføre råd om 10 personer i private hjem

FHI og Helsedirektoratet anbefaler regjeringen å videreføre anbefalingen om maks 10 gjester i private hjem.

Da dagens koronatiltak ble innført i desember, gikk også regjeringen ut med en anbefaling om at man ikke bør ha flere enn ti gjester hjemme samtidig.

Antallsbegrensningen gjelder selv om gjestene er vaksinerte og uavhengig av gjestenes alder.

– FHI anbefaler å videreføre gjeldende anbefaling om maksimalt 10 gjester og 1 m avstand til andre enn husstandsmedlemmer, men å fjerne unntaket for jule- og nyttårshelgen som nå er overstått. Helsedirektoratet støtter denne vurderingen, heter det i det faglige rådet til regjeringen.

Selv om helsemyndighetene nå anbefaler å endre på reglene, er det til syvende og sist regjeringen som bestemmer. De har varslet en pressekonferanse klokka 19 hvor nye tiltak vil bli presentert.

Helsemyndighetene vil åpne for større arrangementer

Opptil 200 personer bør heretter kunne samles på innendørs arrangementer, dersom de har fast plass, anbefaler FHI og Helsedirektoratet.

Forutsetningen er at arrangementet er smittevernmessig forsvarlig, med munnbindpåbud for publikum.

Uten fast plass anbefales en maksgrense på 20 personer.

Siden 13. desember har det vært lov med maksimalt 20 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser, og 50 personer ved bruk av slike sitteplasser.

Begrensningen har i praksis ført til at mange arrangementer er blitt avlyst.

Regjeringen vil komme med sin beslutning på en pressekonferanse senere torsdag kveld.

Helsemyndighetene anbefaler gult nivå på alle skoler

Rødt nivå i videregående skoler er ikke forholdsmessig og bør avvikles så snart som mulig, mener Helsedirektoratet og FHI.

Det kommer fram i det faglige rådet fra helsemyndighetene.

– Det finnes ikke tiltak som i tilstrekkelig grad kan bøte på de negative konsekvensene som redusert tilstedeværelse på skolen medfører, skriver Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Regjeringen vil kunngjøre sin endelige beslutning på en pressekonferanse torsdag kveld.

Valgte rødt nivå

13. desember innførte regjeringen rødt nivå i videregående skoler og gult nivå i barnehager og på barne- og ungdomsskoler.

Trass i anbefalinger fra fagetatene om å innføre gult nivå i videregående etter jul, valgte regjeringen å videreføre rødt nivå.

Gult nivå vil imidlertid ha effekt også på videregående skoler, selv om man ikke kan ha faste kohorter på grunn av programfag, mener helsemyndighetene.

– Det er betydelig høyere smitterisiko innen husstand enn på skoler, slår de fast.

Tiltak for inneluft

Samtidig mener de at det er nødvendig å drøfte tiltak som sikrer god ventilasjon for å sikre inneluft av god kvalitet.

Helsemyndighetene varsler også at de neste uke vil gå gjennom innspill når det gjelder endringer i smitteveilederen for skolene.

Men allerede foreslår de å ta ut råd om separate uteområder på gult nivå fordi risikoen for smittespredning er redusert utendørs, samt å legge til rette for større fleksibilitet ved bruk av ansatte.

Vil ikke skrote trafikklysmodell

Helse- og omsorgsdepartementet har også bedt etatene vurdere i hvilken grad, når og eventuelt hvordan testing kan supplere eller erstatte den såkalte trafikklysmodellen.

– Gult nivå i trafikklysmodellen fungerer godt, og det er ikke behov for store endringer, kun små justeringer. Trafikklysmodellen i tillegg til jevnlig testing har fungert godt med tanke på smittehensyn og smittespredning, svarer Helsedirektoratet og FHI.