I forslaget til statsbudsjett for 2016 vil regjeringen neste år bruke 441 millioner kroner til tiltak for å forebygge og håndtere flom- og skredrisiko. Rundt 331 millioner kroner av dette skal være sikringstiltak mot flom og skred.

«Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Vestfold vil bli prioritert i 2016, herunder videreføring av sikring mot kvikkleireskred i Larvik kommune», heter det i forslaget.

Samtidig vil regjeringen bruke 1,1 milliarder kroner under Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forvaltningsområder. NVE har regionskontor i blant annet Tønsberg.

NVE har ansvar for å forvalte de innenlandske energi- og vannressursene og er nasjonal reguleringsmyndighet for elektrisitetssektoren. NVE har også det statlige forvaltningsansvaret innen flom- og skredforebygging.