Vi vil bevare det sammenhengende natur- og friluftslivsområdet som 500 000 innbyggere sogner til på Skrim/Vindfjell/Luksefjell og sier nei til store industriområder med vindkraft i vår urørte natur.

1.april ble forslaget til nasjonal ramme for vindkraft lagt fram av Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). I forslaget ble det utpekt 13 områder i Norge som skal vise hvor det er best egnet å produsere vindkraft etter en samlet vurdering av miljø- og samfunnsverdier samlet inn fra ulike fagmiljøer og regionale og kommunale innspill. Et av de utpekte områdene som regnes som best egnet for vindkraftproduksjon er grenseområdet mellom Telemark, Buskerud og Vestfold.

Lavere konfliktnivå i Sørøst-Norge?
NVE har pekt ut grenseområdet mellom Telemark, Buskerud og Vestfold fordi analyser tilsier at det er lavere konfliktnivåer i dette området enn i andre deler av landet. Dette stemmer neppe. Erfaringen fra andre steder er at konfliktnivået øker når konkrete forslag kommer på bordet. Områdene som her er foreslått omfatter et mye brukt naturområde, omkranset av en befolkning fra 10 byer med til sammen omkring 500 000 innbyggere.

Manglende respons og data fra berørte kommuner
Det er kun Sauherad, Larvik og Skien kommune som har kommet med innspill til nasjonal ramme for vindkraft av de berørte kommunene til dette området, mens Kongsberg, Sandefjord, Siljan og Re ikke har kommet med innspill om viktige regionale interesser. Innspillene fra kommunen dreier seg også kun om innhenting av eksisterende data, som ofte er mangelfulle, særlig artsregistreringer og naturtypekartlegging. Kommunene (med unntak av Skien) har heller ikke gjennomført eller fullført kartlegging og verdsetting av sine friluftslivsområder. Dermed har ikke Miljødirektoratet hatt oppdatert grunnlag for sine anbefalinger om hvilke friluftsområder som bør unngås i rammeplanen. Vi ser for eksempel at Luksefjell er tatt ut men ikke Vindfjell. Områdene er jo også vernet mot vassdragsutbygging med friluftsliv som begrunnelse. Samme begrunnelse må derfor vektlegges når det gjelder utbygging av vindkraftanlegg.

Tap av natur- og friluftslivsverdier
Grenseområdet mellom Telemark, Buskerud og Vestfold er et populært og viktig utfartsområde for store deler av befolkningen på Østlandet gjennom hele året ved å grense til de store byene i alle 3 fylker. Friluftsområdene er også i kort avstand med kollektivtransport for folk fra Østlandet generelt. Mange bruker disse friluftslivsområdene til jakt, fiske og rekreasjon. DNT har et stort nettverk av ruter og hytter i området som blir mye brukt. Områdene har merka og preparerte skiløyper vinterstid. Å anlegge vindkraftanlegg i disse områdene vil derfor gi store konsekvenser for friluftslivet i Sørøst-Norge. Et industrifelt med vindturbiner kan aldri gi de samme naturopplevelsene, og friluftslivområdene slik vi kjenner dem vil forsvinne ved en utbygging.

Det finnes også viktige naturverdier i området som særlig er tilknyttet sammenhengende skog. Området er viktig for å oppnå bestandsmål for gaupe i regionen, hekkeplass for rovfugl og funksjonsområde for fuglearter som er knyttet til små vann og skogsnatur. Det som er mest bekymringsfullt er at store deler av området ikke er kartlagt for naturverdier, og at mye av området består av gammel granskog og kalkgrunn. Dette er viktig og sårbar natur som tilsier at vi kan finne mange sjeldne arter. Av alle truede arter finnes 48% av dem i skog, og de fleste truede arter er spesialister knyttet til gammelskog med mye død og døende ved.

Et grønnere grønt skifte
Natur- og friluftslivsorganisasjonene i våre samarbeidsforum er positive til fornybare energiløsninger, men mener at vi bør velge de mest naturvennlige alternativene som ikke forvandler restområdene av villmarkspreget natur og viktige friluftslivsområder til industri. Natur- og friluftslivshensynet bør veie tungt når fremtidige vindkraftkonsesjoner eventuelt skal behandles i disse områdene, og vi må kjenne bedre til natur- og friluftsverdiene i området enn det vi gjør i dag. Vi vil bevare villmarka for framtiden, for turfolket, smålommen, fiskeørnen, naturentusiasten, utsikten, stillheten, gaupa, gammelskogen, botanikeren, naturfotografen, skogfanten, folkehelsa, skiløperen, fiskeren, speiderne, barna, unge og eldre.

På vegne av
Forum for Natur og Friluftsliv i Telemark, Vestfold og Buskerud
Thomas Sveri, FNF-koordinator Buskerud
Kristin Fredheim, FNF-koordinator Vestfold
Mariken Kjøhl-Røsand, FNF-koordinator Telemark